POSTANOWIENIA RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane dalej RODO, informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane kontaktowe pracowników i współpracowników wskazanych do realizacji umowy, oferty, kontraktu które nam zostały udostępnione. Przekazujemy Państwu w załączeniu do niniejszej korespondencji informacje o celu pozyskania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w związku z ich przetwarzaniem. Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji w naszym imieniu Państwa pracownikom i współpracownikom, których dane zostały nam udostępnione w związku z istniejącymi już relacjami biznesowymi w postaci m.in. ofert i umów zawartych w celu realizacji Kontraktów.

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Polskie Sklepy Odzieżowe sp. z o.o w restrukturyzacji Stare Bystre 414, 34-407 Ciche KRS 0000370360, NIP 6762431687.

2. Nasze dane kontaktowe w sprawie danych osobowych to: iod@lavard.pl, a adres korespondencyjny to 34-407 Ciche; Stare Bystre 414

3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@lavard.pl lub korespondencyjnie na adres (pkt 2).

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów handlowych, realizacji umowy, obowiązkach prawnych oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli są wyrażone.

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli w celu wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy oraz jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy oraz jej późniejszej realizacji przez strony.

7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

- Uprawnione organy publiczne,

- Podmioty powiązane kapitałowo z Polskie Sklepy Odzieżowe sp. z o.o. w restrukturyzacji, na podstawie wewnętrznych umów,

- Podmioty dostarczające korespondencję,

- Podmioty świadczące obsługę prawną,

- Podmioty świadczące obsługę doradczą,

- Podmioty świadczące usługi IT,

- Inne podmioty świadczące usługi na rzecz ADO.

8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W zakresie realizacji Umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. Informujemy o przysługującym prawie do:

- dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

- sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych po zakończeniu umowy,

- usunięcia danych po zakończeniu okresów wynikających z przepisów prawa.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© Comarch SA 2018. All rights reserved. Powered by Comarch e-Sklep ®