Regulamin Oferty Drugi produkt w prezencie

(dalej jako „Regulamin”)

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z oferty promocyjnej: „DRUGI PRODUKT W PREZENCIE”, realizowanej w Sklepie Internetowym dostępnym na stronie internetowej: www.lavard.pl.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia pisane z dużej litery mają znaczenie tożsame z pojęciami zdefiniowanymi w § 1 ust. 2 REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO LAVARD (dalej jako „Regulamin Sklepu Internetowego") znajdującym się pod adresem: https://www.lavard.pl/regulamin,11.

§ 2 WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ ORAZ CZAS JEJ OBOWIĄZYWANIA

1. Oferta Promocyjna obowiązuje w okresie od dnia 7 grudnia 2023 roku od godz. 11:15 do dnia 12 grudnia 2023 roku do godziny 10:00.

2. Klient uprawniony jest do zakupu dwóch Towarów z dodatkowym rabatem, a mianowicie przy zakupie 2 produktów cena drugiego (tańszego lub w tej samej cenie Towaru) zostaje obniżona do 1 gr (jednego grosza) brutto. Cena pierwszego (droższego lub w tej samej cenie Towaru) pozostaje bez zmian. W celu skorzystania z rabatu Klient musi nabyć dwa Towary w ramach jednego zamówienia.

3. Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami lub ofertami promocyjnymi udzielonymi przez Sprzedawcę.

4. Oferta Promocyjna nie dotyczy oferty "Wyprzedaż świąteczna" oraz "Outlet".

5. Oferta Promocyjna dotyczy jedynie nieprzecenionych Towarów, oznaczonych informacją „DRUGI PRODUKT W PREZENCIE”.

6. W przypadku skorzystania z Oferty Promocyjnej dostępnej w Sklepie Internetowym jest ona naliczana automatycznie w koszyku.

7. Przyjęcie Oferty Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

§ 3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zwroty Produktów Promocyjnych nabytych w Sklepie Internetowym odbywają się na zasadach określonych w ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w ramach skorzystania z Oferty Promocyjnej, Konsumentowi zwracana jest cena za Towary objęte Ofertą Promocyjną, która jest indywidualnie wyliczana w trakcie dokonywania zwrotu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży należy zwrócić oba Towary objęte Ofertą Promocyjną.

4. We wszystkich sprawach związanych z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy sprzedaży zawartej w ramach skorzystania z Oferty Promocyjnej zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących Sprzedaży Pakietowej.

5. Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta z tytułu rękojmi.

§ 4. REKLAMACJE TOWARÓW ORAZ REKLAMACJE USŁUG INTERNETOWYCH

We wszystkich sprawach związanych reklamacją Towarów lub reklamacją dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Elektronicznych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego.

2. Regulamin podlega przepisom powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie związanych ze skorzystaniem z Oferty Promocyjnej dostępnej w Sklepie Internetowym zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.

3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą jego uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Sprzedawcą, m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

6. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawca oświadcza, że Oferta Promocyjna nie jest grą losową, loterią promocyjną, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani też grą, której wynik zależy od przypadku, jak również żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2023.227 t.j. z dnia 2023.02.02).

© Comarch SA 2018. All rights reserved. Powered by Comarch e-Sklep ®