Regulamin Sklepu Internetowego

obowiązujący od dnia 14 listopada 2023 roku

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów Usług Elektronicznych oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie prowadzonym pod adresem www.lavard.pl.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia pisane z dużej litery mają następujące znaczenie:

1) Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

2) Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji;

3) KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

4) Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w szczególności składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie lub korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych;

5) Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 KC lub osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży Towaru w Sklepie, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6) Konto – indywidualna, oznaczona Loginem i Hasłem, wyodrębniona część Sklepu, która została utworzona w procesie Rejestracji i została przydzielona tylko jednemu Klientowi;

7) Login – adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, który jest podawany przez Klienta podczas Rejestracji;

8) Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 KC;

9) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów Usług Elektronicznych oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie.

10) Rejestracja – jednostronna czynność dokonywana przez Klienta, która polega na utworzeniu Konta przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę pod adresem Sklepu;

11) Salon Firmowy – sklep stacjonarny marki LAVARD prowadzony przez Sprzedającego;

12) Sklep – sklep internetowy lub aplikacja dostępne pod adresem www.lavard.pl, który jest prowadzony przez Sprzedawcę;

13) Sprzedawca – POLSKIE SKLEPY ODZIEŻOWE sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w miejscowości Stare Bystre, pod adresem: Stare Bystre 414, 34-407 poczta Ciche, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370360, NIP 6762431687, REGON 121387301, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł, która jest również administratorem Sklepu, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji, w urządzeniach Klienta, przetwarza dane osobowe dotyczące Klienta, pozyskane m.in. za pośrednictwem Sklepu, jak również udostępnia za pośrednictwem Sklepu powiadomienia Web Push;

14) Sprzedaż Pakietowa – sprzedaż dwóch lub więcej Towarów, objętych wspólnym konkursem, promocją lub wyprzedażą, jednemu Klientowi w ramach jednego Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta ze Sprzedaży Pakietowej powoduje uzyskanie niższej łącznej ceny za wszystkie Towary zakupione w ramach Sprzedaży Pakietowej niż wynikałoby to z sumy cen poszczególnych Towarów;

15) Towar – prezentowana w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży rzecz ruchoma, w szczególności odzież męska i damska oraz akcesoria do niej;

16) UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

17) Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych Regulaminem, która jest dostępna pod adresem Sklepu;

18) Zamówienie – składane przy wykorzystaniu formularza interaktywnego, udostępnionego w Sklepie, oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie.

3. Sprzedawca ma prawo dokonywania zmiany w cenie każdego z Towarów, przy czym prawo to nie ma wpływu na Zamówienie, które zostało złożone przez Klienta przed dokonaniem zmiany ceny.

4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów, promocji lub wyprzedaży, w tym Sprzedaży Pakietowej, których zasady każdorazowo zostaną podane pod adresem Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.

§2 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W celu korzystania ze Sklepu wymagane jest spełnienie przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań, a mianowicie:

1) posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;

2) posiadanie aktywnej poczty elektronicznej e-mail;

3) posiadanie przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych: Firefox dla Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox dla IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft Edge w wersji 14 lub nowszej, Google Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10 lub nowszej;

4) włączenie w przeglądarce zasobów internetowych Cookies oraz Javascript;

5) posiadanie programu do odczytu i zapisywania plików w formacie PDF.

2. W Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików Cookies, których zasady wykorzystywania reguluje Polityka Cookies dostępna pod adresem Sklepu.

3. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że Klient ponosi we własnym zakresie koszty związane ze spełnieniem wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, przez system teleinformatyczny Klienta, w szczególności koszty wynikające z korzystania z sieci Internet.

4. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami, w szczególności zabronione jest:

1) dostarczanie i przekazywanie przez Klienta treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

2) dokonywanie przez Klienta działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu;

3) wykorzystywanie przez Klienta Sklepu do celów innych niż wynika z jego przeznaczenia, w tym prowadzenia pod adresem Sklepu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp., a także rozsyłania spamu.

5. Klient może się kontaktować się ze Sprzedawcą we wszelkich kwestiach stanowiących przedmiot Regulaminu za pomocą następujących sposobów komunikacji:

1) poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@lavard.pl;

2) telefonicznie pod numerem: +48 18 544 00 10 w Dniach Roboczych, w godzinach od 8:00 do 16:00;

3) w formie pisemnej na adres: Stare Bystre 414, 34-407 Ciche.

§3 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

1. Sprzedawca w Sklepie świadczy bezpłatnie dla Klientów następujące Usługi Elektroniczne:

1) usługa Konta, która obejmuje jego założenie i utrzymywanie w ramach Sklepu;

2) usługa formularza Zamówienia;

3) usługa Newslettera;

4) usługa SMS.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta, jak również skuteczne złożenie zamówienia za pośrednictwem usługi formularza Zamówienia wymagają, niezależnie od spełnienia innych warunków przewidzianych dla każdej z tych usług, dodatkowo potwierdzenia przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

3. Przeglądanie Towarów prezentowanych w Sklepie nie wymaga posiadania Konta, a Zamówienie może złożyć zarówno Klient posiadający Konto, jak i Klient nieposiadający Konta (zakupy bez rejestracji i logowania).

4.Do rozpoczęcia korzystania z usługi Konta wymagana jest uprzednia Rejestracja w Sklepie, która następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem Sklepu, w którym m.in. należy podać Login i Hasło. Aktywacja Konta następuje po wejściu na link wysłany na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta. Rejestracja jest jednorazowa, a każde kolejne wejście na Konto odbywa się przy wykorzystaniu Loginu i Hasła.

5. Klient ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany (poprawienia lub aktualizacji) danych podanych w trakcie Rejestracji lub później, z wyjątkiem Loginu, do którego przypisane jest Konto.

6. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.

7. Sprzedawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi Konta w przypadku jeżeli Klient w ciągu kolejnych 12 miesięcy nie złożył jakiegokolwiek Zamówienia ze swojego Konta. Zaprzestanie świadczenie usługi Konta spowoduje usunięcie wszystkich zgromadzonych na tym Koncie danych. Sprzedawca zobowiązuje się uprzedzić Klienta o zamiarze zaprzestania świadczenia usługi Konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych, poprzez wysyłanie Klientowi zawiadomienie na podany na Koncie adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta. Jeżeli w ciągu 30 dni, liczonych od otrzymania takiego zawiadomienia Klient wyraźnie zażąda, tj. poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 Regulaminu, lub w formie pisemnej na adres, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 3 Regulaminu, kontynuowania świadczenia usługi Konta, Sprzedawca odstąpi od zamiaru likwidacji Konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych. Jeżeli Klient nie wyrazi takiego żądania w terminie określonym w zdaniu poprzednim, umowa o świadczenie usługi Konta ulega rozwiązaniu z upływem tego terminu, co spowoduje usunięcie Konta Klienta w Sklepie wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych.

8. Klient ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co równoznaczne jest z żądaniem usunięcia wszelkich zgromadzonych na nim danych. Klient może zrezygnować z usługi Konta klikając opcję „Usuń konto” (lub inną równoważną) dostępną po zalogowaniu się na Konto lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 Regulaminu. Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta lub wybór opcji „Usuń Konto” spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta i usunięcie Konta wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych.

9. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Towar prezentowany w Sklepie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia. Wypełnienie formularza Zamówienia polega na wyborze zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do „koszyka”, a następnie podaniu określonych danych (w tym danych umożliwiających dostawę – imię nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, lub dodatkowych danych umożliwiających wystawienie faktury – nazwa firmy, NIP) i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi w formularzu Zamówienia, oraz zatwierdzeniu Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamawiam i płacę” (lub innej potwierdzającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty).

10. Umowa o świadczenie usługi formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy, jest świadczona przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Klienta formularza Zamówienia do Sprzedawcy albo z chwilą zaprzestania korzystania z formularza Zamówienia przed złożeniem Zamówienia.

11. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji o Towarach, usługach, ofertach, okazjonalnych konkursach, promocjach lub wyprzedażach, a także innych akcjach i wydarzeniach organizowanych przez Sprzedawcę. Do rozpoczęcia korzystania z usługi Newslettera wymagana jest uprzednia zgoda Klienta na otrzymywanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz podanie przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail), na który ta informacja będzie przesyłana.

12. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony.

13. Klient ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Klient może zrezygnować z usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdej wiadomości elektronicznej zawierającej Newsletter lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 Regulaminu. Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta lub kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdej wiadomości elektronicznej zawierającej Newsletter spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera.

14. Usługa SMS polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego informacji o Towarach, usługach, ofertach, okazjonalnych konkursach, promocjach lub wyprzedażach, a także innych akcjach i wydarzeniach organizowanych przez Sprzedawcę. Do rozpoczęcia korzystania z usługi SMS wymagana jest uprzednia zgoda Klienta na otrzymywanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz podanie przez Klienta numeru telefonu komórkowego, na który ta informacja będzie przesyłana.

15. Usługa SMS świadczona jest przez czas nieoznaczony.

16. Klient ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi SMS. Klient może zrezygnować z usługi SMS poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 Regulaminu. Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi SMS.

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I UMOWA SPRZEDAŻY

1. Każdy Towar prezentowany w Sklepie jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych, o ile Sprzedawca nie oznaczył go jako niepełnowartościowy.

2. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Europy, wskazanych do wyboru w interaktywnym formularzu Zamówienia.

3. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz kosztów dostawy, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.

4. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie Klienta do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 KC.

5. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić interaktywny formularz Zamówienia.

6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez Klienta Towarów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.

7. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz jeżeli jego realizacja jest możliwa, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwila dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia do realizacji w terminie 7 dni, liczonych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, to oznacza że umowa sprzedaży Towarów nie została zawarta, a Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Klientowi uiszczone w związku ze złożonym Zamówieniem płatności.

8. Dowodem dokonania zakupu Towaru przez Klienta jest faktura, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do przesyłania mu faktury drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail), chyba że Klient wyraźnie powiadomi Sprzedawcę o chęci otrzymania faktury w formie papierowej.

§5 PŁATNOŚCI

1. Płatność za Towar w Sklepie odbywa się:

1) w przypadku wyboru rodzaju dostawy w formie przesyłki kurierskiej – według uznania Klienta: za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem albo gotówką za pobraniem;

2) w przypadku wyboru rodzaju dostawy w formie odbioru w Salonie Firmowym – wyłącznie za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem.

2. Łączna cena za zamówione Towary wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronach Sklepu o terminie zapłaty za Zamówienie (tj. wszystkich kosztów wynikających z Zamówienia). Klient dokonujący płatności za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem obowiązany jest do zapłaty za Zamówienie w terminie wskazanym w Sklepie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do dokonania zapłaty wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 KC.

§6 DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Europy.

2. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy Towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

1) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej z odbiorem pod adresem wskazanym przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

2) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej z odbiorem w wybranym przez Klienta paczkomacie InPost;

3) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej z odbiorem w wybranym przez Klienta punkcie odbioru firmy kurierskiej;

4) dostawa z odbiorem w wybranym przez Klienta Salonie Firmowym.

3. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy Towarów na terytorium wybranych krajów na terenie Europy:

1) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej z odbiorem pod adresem wskazanym przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4. Koszty dostawy Towarów oraz terminy realizacji Zamówienia są każdorazowo wskazane w części opisowej dotyczącej każdego z Towarów.

5. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach Roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę, a jeżeli zapłata ma nastąpić za pobraniem – w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

6. Jeżeli dla różnych Towarów objętych jednym Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

7. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient zobowiązany jest ją zbadać zgodnie z art. 545 § 2 KC. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca wymaga od Klientów, którzy nie są Konsumentami, sporządzenia protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów, którzy nie są Konsumentami bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

§7 REKLAMACJA TOWARÓW

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych, chyba że z opisu towaru wynika, że Towar nie jest pełnowartościowy.

2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych lub prawnych Towaru Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w art. 556 – 576 KC. (rękojmia).

3. Klient ma prawo składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące wad fizycznych i prawnych Towaru w następujący sposób:

1) poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres reklamacje@lavard.pl;

2) w formie pisemnej na adres, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 3 Regulaminu;

3) w formie pisemnej w Salonie Firmowym.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu, Klient powinien dostarczyć Towar (którego reklamacja dotyczy):

1) poprzez jego wysyłkę na adres: Stare Bystre 414, 34-407 Ciche;

2) poprzez jego dostarczenie do Salonu Firmowego.

5. Sprzedawca informuje, że zaleca przy składaniu reklamacji podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta niezwłocznie do jej uzupełnienia (w niezbędnym zakresie potrzebnym do rozpatrzenia reklamacji), ale nie później niż w terminie 7 dni, liczonych od dnia otrzymania wezwania przez Klienta.

6. Reklamacje złożone przez Klienta, który nie jest Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

7. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu, w terminie 14 dni, liczonych od dnia jej otrzymania – w formie wiadomości elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) lub w formie pisemnej na podany adres korespondencyjny Klienta.

8. Konsument posiada też prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) szczegółowe informacje o trybie i dostępie do tych procedur dostępne są u właściwych organów i organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów w tym na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;

2) przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;

3) pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr istnieje platforma internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

9. Usługi posprzedażne dotyczące zakupionego przez Klienta Towaru, takie jak np. przeróbki na życzenie Klienta lub naprawy uszkodzeń mechanicznych, nieobjętych rękojmią, świadczone są wyłącznie w Salonach Firmowych. Skorzystanie z takich usług odbywa się w całości na koszt Klienta i wymaga każdorazowo udania się przez Klienta wraz z zakupionym Towarem do wybranego Salonu Firmowego.

§8 REKLAMACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Klient ma prawo składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Elektronicznych, o których mowa w § 3 Regulaminu. Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składa się poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 Regulaminu, lub w formie pisemnej na adres, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 3 Regulaminu.

2. Reklamacja, o której mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, powinna określać rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Sprzedawcy kontakt z Klientem, w tym co najmniej adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta niezwłocznie do jej uzupełnienia (w niezbędnym zakresie potrzebnym do rozpatrzenia reklamacji), ale nie później niż w terminie 7 dni, liczonych od dnia otrzymania wezwania przez Klienta.

3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację, o której mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni, liczonych od dnia jej otrzymania – w formie wiadomości elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) lub w formie pisemnej na podany adres korespondencyjny Klienta.

§9 KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie, w terminie 30 dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 9 ust. 7 Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia doręczenia Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie zrealizowanego Zamówienia.

2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 UPK):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. W przypadku skorzystania przez Klienta z okresowych konkursów, promocji lub wyprzedaży, w wyniku czego doszło do Sprzedaży Pakietowej, zwrot Towaru zakupionego przez Klienta oznacza odstąpienie od tego konkursu, promocji lub wyprzedaży i jest możliwy wyłącznie pod warunkiem zwrotu wszystkich Towarów, które wchodziły w Sprzedaż Pakietową. W przypadku, gdy jednym z Towarów zakupionych w ramach Sprzedaży Pakietowej jest Towar, który nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 38 UPK, zwrot Towarów objętych tym konkursem, promocją lub wyprzedażą nie jest możliwy.

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z okresowego konkursu, promocji lub wyprzedaży, w wyniku czego doszło do Sprzedaży Pakietowej, a następnie odstąpienia przez Klienta od tego konkursu, promocji lub wyprzedaży (zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3 Regulaminu) z jednoczesnym zatrzymaniem (niezwróceniem) któregokolwiek z Produktów (pierwotnie wchodzących w skład Sprzedaży Pakietowej), uznaje się że Klient złożył na każdy z zatrzymanych (niezwróconych) Towarów nowe Zamówienie (zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu) po cenie z dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu.

5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu, wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 9 ust. 1 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą lub drogą elektroniczną. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na używany przez niego do komunikacji ze Sklepem adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia Konsumenta.

6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Towarów (których odstąpienie dotyczy) w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru każdego ze zwracanych Towarów, a także jego cech i funkcjonowania, łącznie z opakowaniem Towaru, jak i oryginalnym oznakowaniem Sklepu i Sprzedawcy, a Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta płatność.

7. Bezpośredni koszt zwrotu Towarów (których odstąpienie dotyczy) w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości każdego z Towarów, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru każdego z Towarów, jego cech lub funkcjonowania. Sprzedawca nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez Sprzedawcę w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.

8. Sprzedawca informuje, że w związku z ponoszeniem przez Klienta kosztów zwrotu Towarów, Sprzedawca nie przyjmuje kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

9. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towarów (których odstąpienie dotyczy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Konsument może dokonać zwrotu:

1) odsyłając każdy z Towarów na adres, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 3 Regulaminu;

2) bezpośrednio w dowolnym Salonie Firmowym.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

11. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta.

12. Sprzedawca zobowiązuje się do dokonania zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

Polityka ochrony danych osobowych Klientów Sklepu dostępna jest pod adresem: https://www.lavard.pl/polityka-prywatnosci,13.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są w szczególności zmiany obowiązujących przepisów prawa. Uprawnienie Sprzedawcy do zmiany Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

2. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji pod adresem Sklepu oraz dodatkowo Klienci posiadający Konto po zalogowaniu na Konto otrzymają informację o zmianach Regulaminu, które może zaakceptować lub odrzucić.

3. Jeżeli Klient posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu (odrzuca zmianę) to tym samym spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta i usunięcie Konta wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych.

4. W związku z likwidacją statusu Klienta Premium Klienci, który posiadali ten status zgodnie z poprzednio obowiązującymi postanowieniami Regulaminu, od dnia wejścia Regulaminu w życie są Klientami posiadającymi Konto.

5. Regulamin podlega przepisom powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2023 roku.

© Comarch SA 2024. All rights reserved. Powered by Comarch e-Sklep ®