Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Lavard „www.lavard.pl”, który prowadzony jest przez Polskie Sklepy Odzieżowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-019), ul. Mazowiecka 68A/25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370360, NIP 6762431687 i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Słowniczek pojęć:
a. Lavard – rozumie się przez to Polskie Sklepy Odzieżowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-019), ul. Mazowiecka 68A/25 pisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370360, NIP 6762431687;
b. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Lavard, w tym w szczególności dokonująca zakupów;
c. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu, w tym w szczególności dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.1964.16.93);
d. Koszyk - funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności:ilości produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp;
e. Sklep – prowadzony przez Lavard sklep internetowy dostępny pod domeną internetową www.lavard.pl;
f. Produkt – rozumie się przez to towary, produkty, usługi oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;
g. Cena – jest to cena Produktu brutto, umieszczona w Sklepie obok informacji o Produkcie; ceny są wyrażone w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT lecz nie uwzględniają Kosztów Realizacji Zamówienia;
h. Dostawca – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny;
i. Koszty Realizacji Zamówienia – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu do Klienta;
j. Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Produkt lub Produkty złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym również zamówienia złożone w Sklepie za pośrednictwem tabletów znajdujących się w Sklepach stacjonarnych Lavard;
k. Odbiór Zamówienia w Salonie – rozumie się przez to odbiór Produktu lub Produktów zamówionych w Sklepie we wskazanym salonie firmowym Lavard;
l. Magazyn – magazyn zlokalizowany w Stare Bystre 414, 34-407 Ciche , w którym kompletowane są Zamówienia Klientów;
m. Konto – wyodrębniona cześć Sklepu, przydzielona indywidualnie Klientowi, po dokonaniu rejestracji.
3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego – są one zaproszeniem do składania ofert przez Klientów zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Lavard ma prawo do organizowania okresowych promocji, konkursów oraz wyprzedaży, których warunki będą podawane na stronach Sklepu lub w odrębnych szczegółowych regulaminach.
5. Zakupy Produktów w ilościach hurtowych oraz w celu dalszej odsprzedaży regulowane są odrębnymi umowami handlowymi i nie dotyczą sprzedaży Produktów realizowanej przez Sklep.
6. Lavard zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w cenach produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia 7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Usługi te świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem http://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/.

§ 2

Zasady rejestracji i korzystania ze Sklepu internetowego

1. Aby korzystać ze Sklepu należy:
a. posiadać dostęp do sieci Internet;
b. posiadać zaktualizowaną przeglądarkę internetową;
c. włączyć w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;
d. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
e. posiadać program mogący odczytać pliki PDF;
2. Lavard informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików Cookies. Zasady ich wykorzystywania reguluje Polityka Cookies dostępna na stronach internetowych Sklepu.
3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, prawidłowe funkcjonowanie elementów technicznych, funkcjonowanie oprogramowania sklepu, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym między innymi do rozsyłania spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga posiadania Konta.
5. Zamówienie mogą złożyć Klienci:
a. zarejestrowani, posiadający Konto w Sklepie;
b. niezarejestrowani, nieposiadający Konta w Sklepie – zakupy bez rejestracji i logowania.
6. W celu założenia Konta w Sklepie należy:
a. wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym w szczególności do podania takich danych jak:imię, nazwisko, adres dostawy, hasło dostępu, aktualny adres e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie założenia Konta;
b. Poprzez rejestrację Klient zawiera z Lavard umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Lavard Konta Klienta w Sklepie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
c. Aktywacja Konta następuje po wejściu na link wysłany na adres mailowy Klienta.Rejestracja jest jednorazowa, każde kolejne wejście na Konto odbywa się przy wykorzystaniu loginu w postaci adresu mailowego oraz hasła ustalonego podczas procesu rejestracji Konta w Sklepie.
7. Rejestracja i korzystanie ze Sklepu są nieodpłatne.
8. Utworzone przez Klienta Konto w Sklepie prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z posiadania Konta i żądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane żadne opłaty.
9. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@lavard.pl. Dyspozycja usunięcia Konta jest realizowana po potwierdzeniu, że osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem Konta. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Lavard o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta w Sklepie.
10. Lavard jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w Sklepie, w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Ponadto, Lavard może zablokować Konto Klienta w następujących przypadkach:
a. powtarzające się naruszanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;
b. co najmniej dwukrotne zamówienie przez Klienta Produktów z płatnością za pobraniem, z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata.
11. Lavard poinformuje Klienta o zamiarze zablokowania Konta na adres e-mail zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
12. W przypadku zablokowania Konta Klienta, niezrealizowane Zamówienia złożone przez Kielnta zostaną anulowane wciągu 2 dni od dnia zablokowania Konta. Jeśli Klient dokonał zapłaty za anulowane Zamówienie, Lavard zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Warunki składania i realizacji Zamówień

1. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Celem złożenia Zamówienia należy:
a. zalogować się na Konto Klienta w Sklepie lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez posiadania Konta;
b. dodać wybrane Produkty do Koszyka, poprzez zaznaczenie Produktu i kliknięcie przycisku „Do Koszyka”;
c. wybrać sposób dostawy Zamówienia;
d. w przypadku Zamówienia z odbiorem w sklepie stacjonarnym Lavard należy oznaczyć sklep, w którym nastąpi odbiór Zamówienia;
e. w przypadku zamówień z dostawą pod wskazany adres, należy wpisać dane odbiorcy oraz adres, pod który ma nastąpić doręczenie Zamówienia oraz wskazać numer telefonu do kontaktu;
f. jeśli Klient chcę aby wystawiona została faktura VAT, należy wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane podane w celu dostawy Zamówienia;
g. wybrać formę płatności za Zamówienie;
h. potwierdzić złożone Zamówienie poprzez wybór przycisku „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wybranej formy płatności.
3. Terminy Realizacji Zamówienia są wskazane w opisie Produktu w Sklepie.
4. W zależności od wyboru formy dostawy przy potwierdzaniu Zamówienia przez Klienta, wskazywane są Koszty Realizacji Zamówienia, które Klient akceptuje zatwierdzając Zamówienie.
5. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Lavard oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu.
6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta i jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, Lavard przesyła na adres e-mail Klienta zarejestrowany w Sklepie lub podany przy składaniu Zamówienia, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty klienta i z tą chwila dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
7. Lavard powinien potwierdzić przyjęcie Zamówienia do realizacji w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od Klienta oferty. Brak potwierdzenia w ww. terminie oznacza brak zawarcia umowy sprzedaży Produktów, a Lavard zwróci Klientowi wszelkie uiszczone w związku ze złożoną ofertą płatności.
8. Lavard ma prawo do odmowy realizacji Zamówień, które:
a. zawierają błędy w wypełnionych formularzach przy składaniu Zamówienia;
b. są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
9. W przypadkach określonych w ust. 8, Lavard niezwłocznie poinformuje Klienta o przyczynie odmowy realizacji Zamówienia, wysyłając na wskazany przez Klienta adres e-mail stosowną informację. W takim przypadku Zamówienie zostanie anulowane. Jeżeli Klient dokonał płatności za anulowane Zamówienie, Lavard zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.

§ 4

Sposoby dostawy oraz płatności

1. Klient może wybrać jeną z następujących form dostawy Zamówienia:
a. w formie przesyłki kurierskiej lub pocztowej za pośrednictwem Dostawcy;
b. Odbiór Zamówienia w Salonie.
2. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
3. W przypadku wyboru Odbioru Zamówienia w Salonie, zamówienie czeka na odbiór 7dni. Po tym czasie zostanie odesłane do Magazynu, bez możliwości ponownej wysyłki.
4. Płatności za Zamówienia mogą być dokonywane:
a. z góry – tj. przed odbiorem Zamówienia;
b. przy odbiorze Zamówienia.
5. Płatności z góry mogą być realizowane przelewem bankowym, wpłatą na rachunek bankowy Lavard, kartą płatniczą lub płatnością elektroniczną realizowaną za pośrednictwem serwisu Dotpay.
6. W przypadku płatności z góry, realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu płatności przez Lavard lub w przypadku płatności realizowanej za pośrednictwem Dotpay – po otrzymaniu przez Lavard potwierdzenia od Dotpay o poprawnym opłaceniu całości Zamówienia.
7. W przypadku płatności przy odbiorze – realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 5

Wystawianie i doręczanie faktur

1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Lavard faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

§ 6

Czas realizacji zamówień

1. Lavard zamieszcza na stronie Sklepu informację na temat dostępności produktów oraz o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ilość dni to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Klienta (zapośrednictwem Dostawcy) lub do wskazanego przez Klienta salonu firmowego Lavard.
2. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych produktów.
3. Do Odbioru Zamówienia w Salonie opłaconego z góry, niezbędne jest posiadanie przez Klienta kodu Zamówienia, który przesłany zostanie do Klienta wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie internetowym, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 3 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty doręczenia Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie zrealizowanego Zamówienia.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
3. Odstąpienie od umowy zgodnie z § 7 ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu |). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą lub pocztą elektroniczną.
4. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Lavard Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania, łącznie z opakowaniem produktu jak i oryginalnym oznakowaniem Sklepu i Lavard.a Lavard zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.
5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Lavard nie jest zobowiązany zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Lavard. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez Lavard w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.
6. Lavard informuje, że w związku z ponoszeniem przez Klienta kosztów zwrotu Produktów, Lavard nie przyjmuje kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Lavard produkt lub produkty, których dotyczy odstąpienie, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu:
a. w salonie firmowym Lavard;
b. odsyłając na adres Magazynu Sklepu.

§ 8

Zwrot należności klientom

1. Lavard dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a. wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 7 Regulaminu;
b. nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów w terminie;
c. odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;
d. odrzucenia przez Lavard oferty Klienta (anulowania zamówienia), w sytuacji określonej w § 3 ust. 8 Regulaminu;
e. nieprzyjęcia przez Lavard oferty Klienta, jeśli zamówienie zostało opłacone z góry;
f. odrzucenia przez Lavard oferty Klienta w razie wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty w formie tradycyjnego przelewu i dokonania tejże płatności po upływie terminu określonego w Zamówieniu.
2. W przypadku określonym w § 8 ust. 1 lit. a. Lavard dokona zwrotu płatności po otrzymaniu Produktu z powrotem lub potwierdzeniu przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu.
3. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówienia, którego odbiór miał nastąpić w Salonie, termin 14 dni kalendarzowych na zwrot należności opłaconej z góry biegnie od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 3.
4. Zwrot opisany w § 8 ust. 1 zostanie zrealizowany przez Lavard w formie:
a. zwrotu środków na kartę płatniczą – w razie zapłaty za zamówienie kartą płatniczą;
b. zwrotu środków na rachunek bankowy - w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego;
c. zwrotu w postaci bonu pieniężnego – w razie zapłaty za zamówienie bonem pieniężnym, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

§ 9

Reklamacje

1. Lavard jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Lavard odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
2. Lavard w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Lavard, Klient powinien dostarczyć zgłoszenie reklamacyjne wraz z Produktem/Produktami oraz dowodem zakupu:
a. poprzez wysyłkę na adres Magazynu;
b. poprzez doręczenie do sklepu stacjonarnego Lavard.
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
5. Lavard rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Spółka zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10

Dane Osobowe

1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Lavard jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu, w ramach obsługi Konta, obsługi reklamacji i odstąpień oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, a także na podstawie zgody osoby fizycznej (Klienta) – w celu i zakresie zgodnym z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Lavard usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie.
3. W przypadku dokonywania zamówień w Sklepie, przetwarzany będzie również numer MAC urządzenia, z którego złożone zostało zamówienie.
4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej dobrowolnej zgody, Lavard będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO w celach wskazanych w pkt. 1i 3 powyżej.
6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. Uprawnione organy publiczne;
b. Podmioty powiązane kapitałowo z Lavard na podstawie wewnętrznych umów;
c. Podmioty dostarczające korespondencję;
d. Podmioty świadczące obsługę prawną;
e. Podmioty świadczące obsługę doradczą;
f. Podmioty świadczące usługi IT – dostawca oprogramowania do Sklepu;
g. Inne podmioty świadczące usługi na rzecz Lavard związane z funkcjonowaniem Sklepu;
7. Klientowi przysługuje prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
b. sprostowania swoich danych osobowych;
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych po zakończeniu umowy;
d. usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub po zakończeniu okresów wynikających z przepisów prawa;
e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania takiego sprzeciwu;
f. wycofania zgody, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W zakresie realizacji Umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dopasowania treści do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu przeprowadzenia analiz, które pozwolą Lavard na wzrost poziomu obsługi klienta. Końcowe decyzje nie są zautomatyzowane.
11. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail:iod@lavard.pl

§ 11

Postanowienia Końcowe

1. Regulamin podlega przepisom powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą jego uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Lavard, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl)
3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Lavard a Klientami niebędącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Lavard.
4. Lavard zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. O zmianach Lavard poinformuje na stronie Sklepu oraz przesyłając zarejestrowanym Klientom informację o zmianie na adres e-mailowy zarejestrowany w Sklepie.
5. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.
7. Załączniki do Regulaminu stanową jego integralną część.

© Comarch SA 2018. All rights reserved. Powered by Comarch e-Sklep ® Projekt i wdrożenie IMACIUS & Creatorium. Szablony do Comarch e-Sklep