Regulamin sklepu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego marki LAVARD, dostępnego pod domeną internetową www.lavard.pl, który prowadzony jest przez spółkę pod firmą POLSKIE SKLEPY ODZIEŻOWE sp. z o.o. w restrukturyzacji, pod adresem: Stare Bystre 414, 34-407 Ciche, oraz jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia pisane z dużej litery mają następujące znaczenie:

1) Cena – cena brutto każdego z Produktów, umieszczona w Sklepie obok informacji o tym Produkcie. Ceny są wyrażone w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług. Ceny nie uwzględniają Kosztów Realizacji Zamówienia;

2) K.C. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08);

3) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w szczególności dokonująca zakupów;

4) Klient Premium - Klient, który przystępuje do programu dedykowanego dla Klienta Premium poprzez spełnienie warunków uczestnictwa, w zamian za uprawnienie do korzystania ze specjalnych promocji niedostępnych dla innych Klientów; za Klientów Premium uważa się również Klientów którzy mieli założone oraz aktywne Konto w Sklepie w dniu 2 maja 2021 r. o godz. 20:00;

5) Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu, w szczególności dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 K.C.);

6) Konto – wyodrębniona cześć Sklepu, przydzielona indywidualnie Klientowi Premium, po dokonaniu rejestracji;

7) Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości Produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp.;

8) Koszty Realizacji Zamówienia – opłaty za dostawę Produktów objętych Zamówieniem do Klienta;

9) Kurier – firma kurierską współpracującą z PSO (jako sprzedawcą). W przypadku, gdyby PSO podjął współpracę z POCZTĄ POLSKĄ S.A. lub innym operatorem publicznym, za Kuriera będzie uważana również POCZTA POLSKA S.A. lub inny operator publiczny;

10) Magazyn – magazyn, w którym kompletowane są Zamówienia, zlokalizowany pod adresem: Stare Bystre 414, 34-407 Ciche;

11) Odbiór Zamówienia w Salonie Firmowym – to odbiór Produktów zamówionych w Sklepie we wskazanym Salonie Firmowym;

12) Produkt / Produkty – wyroby gotowe, towary oraz usługi prezentowane przez PSO w Sklepie, które po złożeniu oferty przez Klienta mogą być przeznaczone do sprzedaży detalicznej;

13) PSO – spółka pod firmą POLSKIE SKLEPY ODZIEŻOWE sp. z o.o. w restrukturyzacji, pod adresem: Stare Bystre 414, 34-407 Ciche, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370360, NIP 6762431687, REGON 121387301, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł;

14) Regulamin – niniejszy dokument, tj. regulamin sklepu internetowego lavard.pl;

15) Salon Firmowy – stacjonarny sklep marki LAVARD prowadzony przez PSO;

16) Sklep – sklep internetowy LAVARD prowadzony przez PSO dostępny pod domeną internetową www.lavard.pl;

17) Sprzedaż Pakietowa – sprzedaż kilku Produktów, objętych wspólnym konkursem, promocją lub wyprzedażą, jednemu Klientowi, w ramach jednego Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta ze Sprzedaży Pakietowej powoduje uzyskanie niższej łącznej ceny za wszystkie Produkty zakupione w ramach Sprzedaży Pakietowej niż wynikałoby z sumy cen poszczególnych Produktów;

18) Termin Realizacji Zamówienia – termin, w którym objęte zamówieniem Produkty zostaną dostarczone do Klienta;

19) UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21);

20) Zamówienie – zamówienie Produktów (co najmniej jednego) złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z Regulaminem, w tym również zamówienia złożone w Sklepie za pośrednictwem tabletów znajdujących się w Salonach Firmowych;

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.C., a są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów (zgodnie z art. 71 K.C.).

4. PSO ma prawo do organizowania okresowych konkursów, promocji lub wyprzedaży (w tym Sprzedaży Pakietowej), których zasady będą podawane na stronie internetowej Sklepu lub w odrębnych szczegółowych regulaminach.

5. Zakupy Produktów w ilościach hurtowych oraz w celu dalszej odsprzedaży regulowane są odrębnymi umowami handlowymi i nie dotyczą sprzedaży Produktów realizowanej przez Sklep.

6. PSO zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w cenach Produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przez Klientów przed dokonaniem zmiany w cenach Produktów.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Usługi te świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem http://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/.

8. Klient może się porozumieć ze Sklepem w związku z wszelkimi kwestiami dotyczącymi dokonywania transakcji w Sklepie za pomocą następujących sposobów komunikacji:

1) telefonicznie pod numerem: +48 18 544 00 10 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 16:00

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@lavard.pl,

3) za pośrednictwem poczty na adres: .Stare Bystre 414, 34-407 Ciche

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Aby korzystać ze Sklepu należy:

1) posiadać dostęp do sieci Internet;

2) posiadać zaktualizowaną przeglądarkę internetową;

3) włączyć w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;

4) posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

5) posiadać program mogący odczytać pliki PDF;

6) zaakceptować Regulamin.

2. PSO informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików Cookies. Zasady ich wykorzystywania reguluje Polityka Prywatności dostępna na stronach internetowych Sklepu.

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, prawidłowe funkcjonowanie elementów technicznych, funkcjonowanie oprogramowania Sklepu, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym między innymi do rozsyłania spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga posiadania Konta.

5. Zamówienie mogą złożyć Klienci:

1) zarejestrowani (Klienci Premium), posiadający Konto w Sklepie;

2) niezarejestrowani, nieposiadający Konta w Sklepie – zakupy bez rejestracji i logowania.

6. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne. Jednakże korzystanie z sieci Internet przez Klienta podlega opłatom, uzależnionym od cennika dostawcy dostarczającego Klientowi usługę dostępu do Internetu, a koszty te w pełni obciążają Klienta.

§ 21

ZASADY REJESTRACJI JAKO KLIENT PREMIUM

1. W celu założenia Konta w Sklepie i zarazem uzyskania statusu Klienta Premium należy:

1) wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym w szczególności do podania takich danych jak: imię, nazwisko, adres dostawy, hasło dostępu, aktualny adres e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie założenia Konta;

2) Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez PSO w celach marketingowych (tj. na otrzymywanie informacji handlowych), jak również udziela łącznie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem adresu e-mail i telefonu, otrzymując w zamian po aktywacji Konta możliwość korzystania ze specjalnych przywilejów i promocji, o których mowa w § 2 1 ust. 4 Regulaminu;

3) poprzez rejestrację Klient zawiera z PSO umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez PSO Konta w Sklepie, na zasadach określonych w Regulaminie;

4) aktywacja Konta następuje po wejściu na link wysłany na adres mailowy Klienta Premium. Rejestracja jest jednorazowa, każde kolejne wejście na Konto odbywa się przy wykorzystaniu loginu w postaci adresu mailowego oraz hasła ustalonego podczas procesu rejestracji Konta w Sklepie;

2. Rejestracja Konta i uzyskanie statusu Klienta Premium nie podlega żadnym opłatom.

3. Klient Premium wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PSO w celach marketingowych (tj. na otrzymywanie informacji handlowych), jak również udziela zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-maila i telefonu. Z uwagi na zasady działania programu Klienta Premium, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem przyznania statusu Klienta Premium. Poprzedniego zdania nie stosuję się do Klientów, którzy mieli założone oraz aktywne Konto na dzień w dniu 2 maja 2021 r. o godz. 20:00, w związku z czym automatycznie stali się w tym dniu Klientem Premium, bez konieczności udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Klient uzyskując status Klienta Premium ma prawo do korzystania ze specjalnych przywilejów i promocji. Takimi przywilejami mogą być w szczególności:

1) dodatkowe rabaty i promocje w Sklepie, o których przyznaniu PSO poinformuje Klienta Premium poprzez wiadomość e-mail, SMS lub poprzez informację na jego Koncie;

2) dodatkowe rabaty i promocje w Salonie Firmowym, o których przyznaniu PSO poinformuje Klienta Premium poprzez wiadomość e-mail, SMS lub poprzez informację na jego Koncie;

3) możliwość korzystania z funkcjonalności Konta, w szczególności poprzez śledzenie statusu Zamówienia i historii złożonych Zamówień;

4) dostęp do informacji o nowościach PSO i najnowszych trendach.

5. Klient Premium otrzymuje prawo do skorzystania z dodatkowych rabatów i promocji, w następujący sposób:

1) automatycznie w Sklepie, poprzez uwzględnienie przysługującej korzyści po dodaniu Produktu lub Produktów do Koszyka lub w inny sposób stosowany w Sklepie o którym Klient Premium zostanie poinformowany na Koncie lub stronie internetowej lavard.pl (np. poprzez wprowadzenie kodu rabatowego w Koszyku);

2) po identyfikacji Klienta Premium w Salonie Firmowym, w szczególności w oparciu o podany przez niego adres e-mail, który służył do założenia Konta i jest z nim powiązany.

6. Wszelkie uprawnienia wynikające ze statusu Klienta Premium są uprawnieniami osobiście związanymi z osobą Klienta Premium i nie mogą być w żaden sposób przenoszone na inne osoby. Z jednego adresu e-mail można zarejestrować tylko jedno Konto.

7. PSO zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania specjalnych przywilejów i promocji wynikających z posiadania statusu Klienta Premium, o których mowa w § 21 ust. 4 Regulaminu. akcji promocyjnych oraz przywilejów uczestnictwa. Klient Premium akceptuje ten fakt, w związku z czym nie przysługują mu względem PSO jakiekolwiek roszczenia odnośnie kształtu i treści tych specjalnych przywilejów i promocji.

8. Klient Premium zobowiązany jest do każdorazowej aktualizacji danych kontaktowych podanych przy zakładaniu Konta, na które otrzymuje informacje handlowe. W przypadku braku aktualizacji danych kontaktowych, PSO nie ponosi odpowiedzialności za brak uzyskania przez Klienta Premium informacji o specjalnych przywilejach i promocjach.

9. Utworzone przez Klienta Premium Konto prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Klient Premium może zrezygnować z posiadania Konta i żądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

10. W celu usunięcia Konta Klienta Premium należy wybrać jedną z 2 (dwóch) możliwości, a mianowicie:

1) skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@lavard.pl. Dyspozycja usunięcia Konta jest realizowana po potwierdzeniu, że osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem Konta Premium. Usunięcie Konta Premium następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta Premium umowy z PSO o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta;

2) dokonać osobiście usunięcia Konta poprzez zalogowanie się w Sklepie i wybranie opcji „Usuń Konto”, a następnie potwierdzenie dyspozycji usunięcia Konta poprzez kliknięcie w link otrzymany na adres mailowy Klienta Premium.

11. PSO jest uprawniona do pozbawienia Klienta Premium jego statusu, w przypadku gdy Klient Premium wycofał którąkolwiek z udzielonych przez siebie zgód, tj. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (tj. na otrzymywanie informacji handlowych), zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-maila lub telefonu.

12. PSO jest uprawniona również do zablokowania Konta, w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Ponadto, PSO może zablokować Konto w następujących przypadkach:

1) powtarzające się naruszanie przez Klienta Premium postanowień Regulaminu;

2) co najmniej 3 (trzy) krotne zamówienie przez Klienta Premium Produktów z płatnością za pobraniem, z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata.

13. PSO poinformuje Klienta o zablokowaniu Konta niezwłocznie na adres e-mail zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

14. Pozbawienie Klienta Premium statusu w związku z wycofaniem przez niego zgód zgodnie z § 21 ust. 10 Regulaminu nie powoduje utraty przez niego uprawnień do skorzystania z rabatów i promocji, w stosunku do Zamówień zrealizowanych przed wycofaniem przez niego zgody.

15. W przypadku zablokowania Konta na podstawie § 21 ust. 12 Regulaminu, niezrealizowane Zamówienia złożone przez Klienta zostaną anulowane w ciągu 2 (dwóch) dni, liczonych od dnia zablokowania Konta. Jeśli Klient dokonał zapłaty za anulowane Zamówienie, PSO zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

16. PSO zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia programu dla Klientów Premium w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw już nabytych przez Klientów Premium. W takim przypadku, PSO zamieści odpowiednią informację na stronie Sklepu.

§ 3

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie można składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Celem złożenia Zamówienia należy:

1) zalogować się na Konto (w przypadku Klienta Premium) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez posiadania Konta;

2) dodać wybrane Produkty do Koszyka, poprzez zaznaczenie każdego z wybranych Produktów i kliknięcie przycisku „Do Koszyka”;

3) wybrać sposób dostawy Zamówienia;

4) w przypadku Zamówienia z odbiorem w Salonie Firmowym należy oznaczyć Salon Firmowy, w którym nastąpi odbiór Zamówienia;

5) w przypadku zamówień z dostawą pod wskazany adres, należy wpisać dane odbiorcy oraz adres, pod który ma nastąpić doręczenie Zamówienia oraz wskazać numer telefonu do kontaktu;

6) w przypadku, gdy Klient chcę aby wystawiona została faktura, należy wpisać dane potrzebne do prawidłowego wystawienia faktury, jeśli są inne niż dane podane w celu dostawy Zamówienia;

7) wybrać formę płatności za Zamówienie;

8) potwierdzić złożone Zamówienie poprzez wybór przycisku „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wybranej formy płatności.

3. Terminy Realizacji Zamówienia są wskazane w opisie przy każdym z Produktów w Sklepie.

4. W zależności od wyboru formy dostawy przy potwierdzaniu Zamówienia przez Klienta, wskazywane są Koszty Realizacji Zamówienia, które Klient akceptuje zatwierdzając Zamówienie.

5. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie PSO oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Produktów.

6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, PSO przesyła na adres e-mail Klienta zarejestrowany w Sklepie lub podany przy składaniu Zamówienia, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwila dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

7. PSO powinna potwierdzić przyjęcie Zamówienia do realizacji w ciągu 7 (siedmiu) dni, liczonych od dnia otrzymania od Klienta oferty. Brak potwierdzenia w ww. terminie oznacza brak zawarcia umowy sprzedaży Produktów, a PSO zwróci Klientowi wszelkie uiszczone w związku ze złożoną ofertą płatności.

8. PSO ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

1) zawierających błędy w wypełnionych formularzach przy składaniu Zamówienia;

2) w przypadku braku dostępności Produktów zamówionych przez Klienta;

3) sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

9. W przypadkach określonych w § 3 ust. 8 Regulaminu, PSO niezwłocznie poinformuje Klienta o przyczynie odmowy realizacji Zamówienia, wysyłając na wskazany przez Klienta adres e-mail stosowną informację. W takim przypadku Zamówienie zostanie anulowane. Jeżeli Klient dokonał płatności za anulowane Zamówienie, PSO zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

SPOSOBY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy Zamówienia:

1) odbiór Zamówienia pod adresem wskazanym w Zamówieniu w formie przesyłki za pośrednictwem Kuriera;

2) odbiór Zamówienia w wybranym przez Klienta Salonie Firmowym.

2. Koszty Realizacji Zamówienia, które oprócz ceny za każdy z Produktów ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

3. W przypadku wyboru odbioru Zamówienia w wybranym przez Klienta Salonie Firmowym, zamówione Produkty czekają w tym Salonie Firmowym na odbiór 14 (czternaście) dni, liczonych od dnia, w którym nastąpiła zmiana statusu Zamówienia na „Gotowe do odbioru”, a po ich upływie zostaną odesłane do Magazynu, bez możliwości ponownej wysyłki.

4. Płatności za Zamówienia mogą być dokonywane:

1) przed odbiorem Zamówienia;

2) przy odbiorze Zamówienia (dostępne jedynie w przypadku dostawy na adres Klienta).

5. Płatności przed odbiorem Zamówienia mogą być realizowane płatnością elektroniczną za pośrednictwem serwisu Dotpay.

6. W przypadku płatności przed odbiorem Zamówienia, realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu płatności przez PSO lub w przypadku płatności realizowanej za pośrednictwem Dotpay – po otrzymaniu przez PSO potwierdzenia od Dotpay o poprawnym opłaceniu całości Zamówienia;

7. W przypadku płatności przy odbiorze Zamówienia, realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 5

WYSTAWIANIE I DORĘCZANIE FAKTUR

Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez PSO faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

§ 6

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. PSO zamieszcza na stronie Sklepu informację na temat dostępności każdego z Produktów oraz o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie do Klienta przesyłki obejmujące dany Produkt. Liczba dni to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Produktów objętych Zamówieniem bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem Kuriera) lub do wybranego przez Klienta Salonu Firmowego.

2. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych Produktów.

3. Do odbioru Zamówienia w Salonie Firmowym zapłaconego przed odbiorem Zamówienia, niezbędne jest posiadanie przez Klienta kodu Zamówienia, który przesłany zostanie do Klienta wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 7 ust. 7 Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie zrealizowanego Zamówienia.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 UPK):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. W przypadku skorzystania przez Klienta z okresowych konkursów, promocji lub wyprzedaży, w wyniku czego doszło do Sprzedaży Pakietowej, zwrot Produktu zakupionego przez Klienta oznacza odstąpienie od tego konkursu, promocji lub wyprzedaży i jest możliwy wyłącznie pod warunkiem zwrotu wszystkich Produktów, które wchodziły w Sprzedaż Pakietową. W przypadku, gdy jednym z Produktów zakupionych w ramach Sprzedaży Pakietowej jest Produkt, który nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 38 UPK, zwrot Produktów objętych Promocją nie jest możliwy.

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z okresowego konkursu, promocji lub wyprzedaży, w wyniku czego doszło do Sprzedaży Pakietowej, a następnie odstąpienia przez Klienta od tego konkursu, promocji lub wyprzedaży (zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 Regulaminu) z jednoczesnym zatrzymaniem (niezwróceniem) któregokolwiek z Produktów (pierwotnie wchodzących w skład Sprzedaży Pakietowej), uznaje się że Klient złożył na każdy z zatrzymanych (niezwróconych) Produktów nowe Zamówienie (zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu) po cenie z dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu.

5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 Regulaminu (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w Załączniku nr 1 do Regulaminu). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą lub pocztą elektroniczną.

6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu PSO Produktów (których odstąpienie dotyczy) w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru każdego ze zwracanych Produktów, a także jego cech i funkcjonowania, łącznie z opakowaniem Produktu, jak i oryginalnym oznakowaniem Sklepu i PSO, a PSO zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.

7. Bezpośredni koszt zwrotu Produktów (których odstąpienie dotyczy) w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości każdego z Produktów, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru każdego z Produktów, jego cech lub funkcjonowania. PSO nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PSO. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez PSO w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.

8. PSO informuje, że w związku z ponoszeniem przez Klienta kosztów zwrotu Produktów, PSO nie przyjmuje kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

9. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić PSO Produkty (których odstąpienie dotyczy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, liczonych od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu:

1) bezpośrednio w dowolnym Salonie Firmowym;

2) odsyłając Produkt lub Produkty na adres Magazynu.

§ 8

ZWROT ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTOM

1. PSO dokonuje zwrotu Klientowi należnych mu środków pieniężnych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych w przypadku:

1) nieprzyjęcia przez PSO oferty Klienta, jeśli Zamówienie zostało zapłacone przed odbiorem Zamówienia;

2) odmowy realizacji Zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu;

3) odrzucenia przez PSO oferty Klienta w przypadku wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty w formie tradycyjnego przelewu i dokonania tejże płatności po upływie terminu określonego w Zamówieniu;

4) nieodebrania przez Klienta zamówionego Produktów w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu;

5) wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 Regulaminu;

6) odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny Produktów w wyniku postępowania reklamacyjnego.

2. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 Regulaminu, PSO dokona zwrotu płatności po otrzymaniu Produktów (których odstąpienie dotyczy) z powrotem lub potwierdzeniu przez Konsumenta dowodu odesłania tych Produktów.

3. W przypadku nieodebrania przez Klienta Produktów, których odbiór miał nastąpić w Salonie Firmowym, termin 14 (czternastu) dni kalendarzowych na zwrot środków pieniężnych, zapłaconych przez Klienta przed odbiorem Zamówienia, rozpoczyna bieg po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu.

4. Zwrot, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, zostanie zrealizowany przez PSO w formie:

1) zwrotu środków na kartę płatniczą – w przypadku zapłaty przez Klienta za Zamówienie kartą płatniczą;

2) zwrotu środków na rachunek bankowy - w przypadku zapłaty przez Klienta za Zamówienie przelewem z rachunku bankowego;

3) zwrotu w postaci bonu pieniężnego – w przypadku zapłaty przez Klienta za Zamówienie bonem pieniężnym, chyba, że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

§ 9

REKLAMACJE

1. PSO jako sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zamawianej rzeczy bez wad. PSO jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami K.C. PSO odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

2. PSO w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez PSO, Klient powinien dostarczyć zgłoszenie reklamacyjne wraz z Produktami (których reklamacja dotyczy) oraz dowodem zakupu tych Produktów:

1) poprzez ich dostarczenie do Salonu Firmowego;

2) poprzez wysyłkę na adres Magazynu.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

5. PSO rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu wadliwego na Produkt wolny od wad, usunięcia wady Produktu lub w sytuacji gdy Produkt był już naprawiany lub wymieniany, PSO zwróci Klientowi środki pieniężne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Konsument posiada też prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) szczegółowe informacje o trybie i dostępie do tych procedur dostępne są u właściwych organów i organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów w tym na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

2) przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

3) pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr istnieje platforma internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

7. Klient ma prawo składać również reklamację w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania przez PSO usług świadczonych drogą elektroniczną. W tym celu może skorzystać z kanałów komunikacji określonych w § 1 ust. 8 Regulaminu, a PSO ustosunkuje się do reklamacji zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 Regulaminu.

§ 10

DANE OSOBOWE

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną dla Klienta pod adresem: https://www.lavard.pl/polityka-prywatnosci,13.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin podlega przepisom powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy PSO a Klientami niebędącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby PSO.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą jego uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a PSO, m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

4. Załączniki do Regulaminu stanową jego integralną część.

5. PSO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie (w tym w załącznikach do Regulaminu). O zmianach PSO poinformuje na stronie Sklepu. Uprawnienie PSO do zmiany Regulaminu to nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przez Klientów przed dokonaniem zmiany w Regulaminie.

6. Klienci, którzy posiadali założone oraz aktywne Konto w dniu 2 maja 2021 r. o godz. 20:00 uzyskują w tym momencie status Klienta Premium automatycznie, bez konieczności podejmowania dalszych czynności przez Klienta ani PSO.

7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

© Comarch SA 2018. All rights reserved. Powered by Comarch e-Sklep ®