Regulamin sklepu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego marki LAVARD, dostępnego pod domeną internetową www.lavard.pl, który prowadzony jest przez spółkę pod firmą POLSKIE SKLEPY ODZIEŻOWE sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Mazowiecka 68A/25, 30-019 Kraków, oraz jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Użyte w Regulaminie pojęcia pisane z dużej litery mają następujące znaczenie:

1) Cena – cena brutto każdego z Produktów, umieszczona w Sklepie obok informacji o tym Produkcie. Ceny są wyrażone w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług. Ceny nie uwzględniają Kosztów Realizacji Zamówienia;

2) K.C. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08) ;

3) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w szczególności dokonująca zakupów;

4) Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu, w szczególności dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 K.C.) ;

5) Konto – wyodrębniona cześć Sklepu, przydzielona indywidualnie Klientowi, po dokonaniu rejestracji.

6) Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości Produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp.;

7) Koszty Realizacji Zamówienia – opłaty za dostawę Produktów objętych Zamówieniem do Klienta;

8) Kurier – firma kurierską współpracującą z PSO (jako sprzedawcą) . W przypadku, gdyby PSO podjął współpracę z POCZTĄ POLSKĄ S.A. lub innym operatorem publicznym, za Kuriera będzie uważana również POCZTA POLSKA S.A. lub inny operator publiczny;

9) Magazyn – magazyn, w którym kompletowane są Zamówienia, zlokalizowany pod adresem: Stare Bystre 414, 34-407 Ciche ;

10) Odbiór Zamówienia w Salonie Firmowym – to odbiór Produktów zamówionych w Sklepie we wskazanym Salonie Firmowym;

11) Produkt / Produkty – wyroby gotowe, towary oraz usługi prezentowane przez PSO w Sklepie, które po złożeniu oferty przez Klienta mogą być przeznaczone do sprzedaży detalicznej;

12) PSO – spółka pod firmą POLSKIE SKLEPY ODZIEŻOWE sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Mazowiecka 68A/25, 30-019 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370360, NIP 6762431687, REGON 121387301, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł;

13) Salon Firmowy – stacjonarny sklep marki LAVARD prowadzony przez PSO;

14) Sklep – sklep internetowy LAVARD prowadzony przez PSO dostępny pod domeną internetową www.lavard.pl;

15) Sprzedaż Pakietowa – sprzedaż kilku Produktów, objętych wspólnym konkursem, promocją lub wyprzedażą, jednemu Klientowi, w ramach jednego Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta ze Sprzedaży Pakietowej powoduje uzyskanie niższej łącznej ceny za wszystkie Produkty zakupione w ramach Sprzedaży Pakietowej niż wynikałoby z sumy cen poszczególnych Produktów;

16) Termin Realizacji Zamówienia – termin, w którym objęte zamówieniem Produkty zostaną dostarczone do Klienta;

17) UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) ;

18) Zamówienie – zamówienie Produktów (co najmniej jednego) złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z Regulaminem, w tym również zamówienia złożone w Sklepie za pośrednictwem tabletów znajdujących się w Salonach Firmowych;

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.C., a są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów (zgodnie z art. 71 K.C.) .
4. PSO ma prawo do organizowania okresowych konkursów, promocji lub wyprzedaży (w tym Sprzedaży Pakietowej) , których zasady będą podawane na stronie internetowej Sklepu lub w odrębnych szczegółowych regulaminach.
5. Zakupy Produktów w ilościach hurtowych oraz w celu dalszej odsprzedaży regulowane są odrębnymi umowami handlowymi i nie dotyczą sprzedaży Produktów realizowanej przez Sklep.
6. PSO zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w cenach Produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przez Klientów przed dokonaniem zmiany w cenach Produktów.
7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Usługi te świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem http://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/.

§ 2

ZASADY REJESTRACJI I KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Aby korzystać ze Sklepu należy:

1) posiadać dostęp do sieci Internet;

2) posiadać zaktualizowaną przeglądarkę internetową;

3) włączyć w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;

4) posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) ;

5) posiadać program mogący odczytać pliki PDF;

6) zaakceptować Regulamin, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 10 ust. 4 i 6 Regulaminu.

2. PSO informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików Cookies. Zasady ich wykorzystywania reguluje Polityka Cookies dostępna na stronach internetowych Sklepu.
3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, prawidłowe funkcjonowanie elementów technicznych, funkcjonowanie oprogramowania Sklepu, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym między innymi do rozsyłania spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga posiadania Konta.
5. Zamówienie mogą złożyć Klienci:

1) zarejestrowani, posiadający Konto w Sklepie;

2) niezarejestrowani, nieposiadający Konta w Sklepie – zakupy bez rejestracji i logowania.

6. W celu założenia Konta w Sklepie należy:

1) wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym w szczególności do podania takich danych jak: imię, nazwisko, adres dostawy, hasło dostępu, aktualny adres e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie założenia Konta;

2) poprzez rejestrację Klient zawiera z PSO umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez PSO Konta Klienta w Sklepie, na zasadach określonych w Regulaminie;

3) aktywacja Konta następuje po wejściu na link wysłany na adres mailowy Klienta. Rejestracja jest jednorazowa, każde kolejne wejście na Konto odbywa się przy wykorzystaniu loginu w postaci adresu mailowego oraz hasła ustalonego podczas procesu rejestracji Konta w Sklepie.

7. Rejestracja i korzystanie ze Sklepu są nieodpłatne.
8. Utworzone przez Klienta Konto w Sklepie prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z posiadania Konta i żądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
9. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@lavard.pl. Dyspozycja usunięcia Konta jest realizowana po potwierdzeniu, że osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem Konta. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z PSO o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta w Sklepie.
10. PSO jest uprawniona do zablokowania Konta Klienta w Sklepie, w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Ponadto, PSO może zablokować Konto Klienta w następujących przypadkach:

1) powtarzające się naruszanie przez Klienta postanowień Regulaminu;

2) co najmniej 2 (dwu) krotne zamówienie przez Klienta Produktów z płatnością za pobraniem, z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata.

11. PSO poinformuje Klienta o zamiarze zablokowania Konta na adres e-mail zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
W przypadku zablokowania Konta Klienta, niezrealizowane Zamówienia złożone przez Klienta zostaną anulowane wciągu 2 (dwóch) dni, liczonych od dnia zablokowania Konta. Jeśli Klient dokonał zapłaty za anulowane Zamówienie, PSO zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie można składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Celem złożenia Zamówienia należy:

1) zalogować się na Konto Klienta w Sklepie lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez posiadania Konta;

2) dodać wybrane Produkty do Koszyka, poprzez zaznaczenie każdego z wybranych Produktów i kliknięcie przycisku „Do Koszyka”;

3) wybrać sposób dostawy Zamówienia;

4) w przypadku Zamówienia z odbiorem w Salonie Firmowym należy oznaczyć Salon Firmowy, w którym nastąpi odbiór Zamówienia;

5) w przypadku zamówień z dostawą pod wskazany adres, należy wpisać dane odbiorcy oraz adres, pod który ma nastąpić doręczenie Zamówienia oraz wskazać numer telefonu do kontaktu;

6) w przypadku, gdy Klient chcę aby wystawiona została faktura, należy wpisać dane potrzebne do prawidłowego wystawienia faktury, jeśli są inne niż dane podane w celu dostawy Zamówienia;

7) wybrać formę płatności za Zamówienie;

8) potwierdzić złożone Zamówienie poprzez wybór przycisku „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wybranej formy płatności.

3. Terminy Realizacji Zamówienia są wskazane w opisie przy każdym z Produktów w Sklepie.
4. W zależności od wyboru formy dostawy przy potwierdzaniu Zamówienia przez Klienta, wskazywane są Koszty Realizacji Zamówienia, które Klient akceptuje zatwierdzając Zamówienie.
5. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie PSO oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Produktów.
6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, PSO przesyła na adres e-mail Klienta zarejestrowany w Sklepie lub podany przy składaniu Zamówienia, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwila dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
7. PSO powinna potwierdzić przyjęcie Zamówienia do realizacji w ciągu 7 (siedmiu) dni, liczonych od dnia otrzymania od Klienta oferty. Brak potwierdzenia w ww. terminie oznacza brak zawarcia umowy sprzedaży Produktów, a PSO zwróci Klientowi wszelkie uiszczone w związku ze złożoną ofertą płatności.
8. PSO ma prawo do odmowy realizacji Zamówień, które:

1) zawierają błędy w wypełnionych formularzach przy składaniu Zamówienia;

2) są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.

9. W przypadkach określonych w § 3 ust. 8 Regulaminu, PSO niezwłocznie poinformuje Klienta o przyczynie odmowy realizacji Zamówienia, wysyłając na wskazany przez Klienta adres e-mail stosowną informację. W takim przypadku Zamówienie zostanie anulowane. Jeżeli Klient dokonał płatności za anulowane Zamówienie, PSO zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

SPOSOBY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać jeną z następujących form dostawy Zamówienia:

1) odbiór Zamówienia pod adresem wskazanym w Zamówieniu w formie przesyłki za pośrednictwem Kuriera;

2) odbiór Zamówienia w wybranym przez Klienta Salonie Firmowym.

2. Koszty Realizacji Zamówienia, które oprócz ceny za każdy z Produktów ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
3. W przypadku wyboru odbioru Zamówienia w wybranym przez Klienta Salonie Firmowym, zamówione Produkty czekają na odbiór 7 (siedem) dni, a po ich upływie zostaną odesłane do Magazynu, bez możliwości ponownej wysyłki.
4. Płatności za Zamówienia mogą być dokonywane:

1) przed odbiorem Zamówienia;

2) przy odbiorze Zamówienia.

5. Płatności przed odbiorem Zamówienia mogą być realizowane przelewem bankowym na rachunek bankowy PSO, wpłatą na rachunek bankowy PSO, za pomocą karty płatniczej lub płatnością elektroniczną realizowaną za pośrednictwem serwisu Dotpay.
6. W przypadku płatności przed odbiorem Zamówienia, realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu płatności przez PSO lub w przypadku płatności realizowanej za pośrednictwem Dotpay – po otrzymaniu przez PSO potwierdzenia od Dotpay o poprawnym opłaceniu całości Zamówienia;
7. W przypadku płatności przy odbiorze Zamówienia, realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 5

WYSTAWIANIE I DORĘCZANIE FAKTUR

1. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez PSO faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia) . Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

§ 6

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. PSO zamieszcza na stronie Sklepu informację na temat dostępności każdego z Produktów oraz o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie do Klienta przesyłki obejmujące dany Produkt. Liczba dni to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Produktów objętych Zamówieniem bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem Kuriera) lub do wybranego przez Klienta Salonu Firmowego.
2. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych Produktów.
3. Do odbioru Zamówienia w Salonie Firmowym zapłaconego przed odbiorem Zamówienia, niezbędne jest posiadanie przez Klienta kodu Zamówienia, który przesłany zostanie do Klienta wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 7 ust. 7 Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie zrealizowanego Zamówienia.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 UPK) :

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. W przypadku skorzystania przez Klienta z okresowych konkursów, promocji lub wyprzedaży, w wyniku czego doszło do Sprzedaży Pakietowej, zwrot Produktu zakupionego przez Klienta oznacza odstąpienie od tego konkursu, promocji lub wyprzedaży i jest możliwy wyłącznie pod warunkiem zwrotu wszystkich Produktów, które wchodziły w Sprzedaż Pakietową. W przypadku, gdy jednym z Produktów zakupionych w ramach Sprzedaży Pakietowej jest Produkt, który nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 38 UPK, zwrot Produktów objętych Promocją nie jest możliwy.
4. W przypadku skorzystania przez Klienta z okresowego konkursu, promocji lub wyprzedaży, w wyniku czego doszło do Sprzedaży Pakietowej, a następnie odstąpienia przez Klienta od tego konkursu, promocji lub wyprzedaży (zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 Regulaminu) z jednoczesnym zatrzymaniem (niezwróceniem) któregokolwiek z Produktów (pierwotnie wchodzących w skład Sprzedaży Pakietowej) , uznaje się że Klient złożył na każdy z zatrzymanych (niezwróconych) Produktów nowe Zamówienie (zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu) po cenie z dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu.
5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 Regulaminu (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w Załączniku nr 1 do Regulaminu) . Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą lub pocztą elektroniczną.
6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu PSO Produktów (których odstąpienie dotyczy) w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru każdego ze zwracanych Produktów, a także jego cech i funkcjonowania, łącznie z opakowaniem Produktu, jak i oryginalnym oznakowaniem Sklepu i PSO, a PSO zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.
7. Bezpośredni koszt zwrotu Produktów (których odstąpienie dotyczy) w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości każdego z Produktów, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru każdego z Produktów, jego cech lub funkcjonowania. PSO nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PSO. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez PSO w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.
8. PSO informuje, że w związku z ponoszeniem przez Klienta kosztów zwrotu Produktów, PSO nie przyjmuje kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
9. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić PSO Produkty (których odstąpienie dotyczy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, liczonych od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu:

1) bezpośrednio w dowolnym Salonie Firmowym;

2) odsyłając Produkt lub Produkty na adres Magazynu.

10. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w § 7 Regulaminu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8

ZWROT ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTOM

1. PSO dokonuje zwrotu Klientowi należnych mu środków pieniężnych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych w przypadku:

1) nieprzyjęcia przez PSO oferty Klienta, jeśli Zamówienie zostało zapłacone przed odbiorem Zamówienia;

2) odmowy realizacji Zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu;

3) odrzucenia przez PSO oferty Klienta w przypadku wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty w formie tradycyjnego przelewu i dokonania tejże płatności po upływie terminu określonego w Zamówieniu;

4) nieodebrania przez Klienta zamówionego Produktów w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu;

5) wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 Regulaminu;

6) odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny Produktów w wyniku postępowania reklamacyjnego.

2. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 Regulaminu, PSO dokona zwrotu płatności po otrzymaniu Produktów (których odstąpienie dotyczy) z powrotem lub potwierdzeniu przez Konsumenta dowodu odesłania tych Produktów.
3. W przypadku nieodebrania przez Klienta Produktów, których odbiór miał nastąpić w Salonie Firmowym, termin 14 (czternastu) dni kalendarzowych na zwrot środków pieniężnych, zapłaconych przez Klienta przed odbiorem Zamówienia, rozpoczyna bieg po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu.
4. Zwrot, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, zostanie zrealizowany przez PSO w formie:

1) zwrotu środków na kartę płatniczą – w przypadku zapłaty przez Klienta za Zamówienie kartą płatniczą;

2) zwrotu środków na rachunek bankowy - w przypadku zapłaty przez Klienta za Zamówienie przelewem z rachunku bankowego;

3) zwrotu w postaci bonu pieniężnego – w przypadku zapłaty przez Klienta za Zamówienie bonem pieniężnym, chyba, że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

§ 9

REKLAMACJE

1. PSO jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) , zgodnie z przepisami K.C. PSO odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
2. PSO w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez PSO, Klient powinien dostarczyć zgłoszenie reklamacyjne wraz z Produktami (których reklamacja dotyczy) oraz dowodem zakupu tych Produktów:

1) poprzez ich dostarczenie do Salonu Firmowego;

2) poprzez wysyłkę na adres Magazynu.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
5. PSO rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu wadliwego na Produkt wolny od wad, usunięcia wady Produktu lub w sytuacji gdy Produkt był już naprawiany lub wymieniany, PSO zwróci Klientowi środki pieniężne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez PSO jako administratora danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) w związku z łączącymi lub mogącymi łączyć PSO z Klientem relacjami handlowymi, w tym zakupami dokonywanymi w Sklepie, obsłudze Konta, obsłudze reklamacji i odstąpień od umowy.
2. Administratorem danych osobowych Klienta jest PSO.
3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Klient może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na e-mail: iod@lavard.pl .
4. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane w celu podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy, a później ewentualnie w celu wykonania umowy i w tym zakresie:

1) dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy, a w razie zawarcia umowy w celu wykonywania umowy zawartej pomiędzy PSO a Klientem;

2) odbiorcami podanych przez Klienta danych osobowych są dostawcy innych towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, banki wypłacające wynagrodzenie, kontrahenci PSO oraz podmioty, którym PSO powierzyła przetwarzanie danych osobowych Klienta (m.in. jednostki audytu zewnętrznego) , podmioty powiązane kapitałowo oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe;

3) dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do negocjacji i realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

4) Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5) dane osobowe Klienta mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania naszych materiałów marketingowych, tak aby dostarczać Klientowi informacje zgodne z jego zainteresowaniami;

6) podanie danych osobowych przez Klienta stanowi warunek zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy;

6) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a więc przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

5. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach PSO i w tym zakresie:

1) dane osobowe Klienta będę przetwarzane również w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez PSO, tj.:

a. dla sprawnej realizacji bieżącej działalności operacyjnej PSO, w tym realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności PSO,

b. dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić PSO szkodę,

c. do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez PSO działalności gospodarczej;

1) odbiorcami podanych przez Klienta danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym PSO powierzyła przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe;

2) dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PSO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

3) Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

4) dane osobowe Klienta mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania naszych materiałów marketingowych, tak aby dostarczać Klientowi informacje zgodne z jego zainteresowaniami;

5) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

6) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) .

6. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na PSO obowiązków podatkowych po ewentualnym zawarciu umowy i w tym zakresie:

1) dane osobowe Klienta będę przetwarzane również w celu realizacji obowiązków nałożonych na PSO przepisami prawa;

2) odbiorcami podanych przez Klienta danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. urzędy skarbowe, organy kontrolne, organy ścigania) oraz podmioty, którym PSO powierzył przetwarzanie danych osobowych Klienta;

3) dane osobowe Klienta zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będę przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa;

4) Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5) dane osobowe Klienta mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania naszych materiałów marketingowych, tak aby dostarczać Klientowi informacje zgodne z jego zainteresowaniami;

6) podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podatkowego;

7) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

7. W przypadku składania przez Klienta Zamówień, przetwarzany będzie również numer MAC urządzenia, z którego złożone zostało zamówienie.
8. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód dane osobowe Klienta będą wykorzystywane w celach marketingowych lub do dostarczania Klientowi informacji handlowych i w tym zakresie:

1) dane osobowe Klienta będę przetwarzane również w celach marketingowych, w tym m.in. wysyłania ofert produktów, informacji handlowych, reklamowych i promocyjnych, w celu utrzymania kontaktu oraz wysyłania powiadomień w związku z sprzedażą Produktów, jak również na potrzeby realizacji przyszłych Zamówień (o ile taka zgoda została udzielona) ;

2) odbiorcami podanych przez Klienta danych osobowych są dostawcy innych towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, podmioty powiązane z PSO, kontrahenci PSO oraz podmioty, którym PSO powierzyła przetwarzanie danych osobowych Klienta m.in. dostawcy usług informatycznych, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe;

3) dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu wycofania przez Klienta zgody;

4) Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) ;

5) dane osobowe Klienta mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania naszych materiałów marketingowych, tak aby dostarczać Klientowi informacje zgodne z jego zainteresowaniami;

6) podanie danych jest dobrowolne;

7) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (udzielona przez Klienta zgoda) .

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin podlega przepisom powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy PSO a Klientami niebędącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby PSO.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą jego uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a PSO, m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl) .
4. Załączniki do Regulaminu stanową jego integralną część.
5. PSO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie (w tym w załącznikach do Regulaminu) . O zmianach PSO poinformuje na stronie Sklepu oraz przesyłając zarejestrowanym Klientom informację o zmianie na adres e-mailowy zarejestrowany w Sklepie. Uprawnienie PSO do zmiany Regulaminu to nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przez Klientów przed dokonaniem zmiany w Regulaminie.
6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

© Comarch SA 2018. All rights reserved. Powered by Comarch e-Sklep ® Projekt i wdrożenie IMACIUS & Creatorium. Szablony do Comarch e-Sklep