Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.lavard.pl jest spółka pod firmą POLSKIE SKLEPY ODZIEŻOWE sp. z o.o. w restrukturyzacji, pod adresem: Stare Bystre 414, 34-407 Ciche, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370360, NIP 6762431687, REGON 121387301, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł, adres poczty elektronicznej: iod@lavard.pl (dalej jako „Administrator”), będący jednocześnie Usługodawcą.

2. Usługobiorcą jest każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową www.lavard.pl lub korzystająca z jednej lub kilku usług opisanych w Polityce prywatności.

3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1) przetwarzane zgodnie z prawem;

2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@lavard.pl lub korespondencyjnie na adres: Stare Bystre 414, 34-407 Ciche. Za pomocą tych metod komunikacji można się kontaktować z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym zgłaszać wszelkie żądania, wnioski i korzystać z uprawnień). W ramach kontaktu Usługobiorca jest zobowiązany wskazać swoje żądanie, wniosek lub uprawnienie z jakiego chce skorzystać.

II. Informacje ogólne dot. zbieranych danych

1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w związku z łączącymi lub mogącymi łączyć Administratora z Usługobiorcą relacjami handlowymi w szczególności do:

1) kontaktowania się z Usługobiorcą (klientem);

2) celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej www.lavard.pl;

3) realizacji umów i procesów handlowych, w tym świadczenia usług związanych z prowadzeniem kont Usługobiorców w Sklepie internetowym Lavard;

4) celów marketingowych (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe);

5) obsługi reklamacji i odstąpień o zawartych umów.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

1) imię i nazwisko;

2) adres;

3) adres e-mail;

4) numer telefonu;

5) data urodzenia;

6) NIP;

7) inne.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną:

1) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;

2) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

3) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną;

4) dane o lokalizacji;

5) numer MAC urządzenia, z a którego złożone zostało zamówienie.

III. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Usługobiorcy są wykorzystywane w celu podjęcia na żądanie Usługobiorcy działań przed zawarciem umowy, a później ewentualnie w celu wykonania umowy i w tym zakresie:

1) dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w celu podjęcia na żądanie Usługobiorcy działań przed zawarciem umowy, a w razie zawarcia umowy w celu wykonywania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Usługobiorcą;

2) odbiorcami podanych przez Usługobiorcę danych osobowych są dostawcy innych towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, banki wypłacające wynagrodzenie, kontrahenci Administratora oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy (m.in. jednostki audytu zewnętrznego), podmioty powiązane kapitałowo oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe;

3) dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do negocjacji i realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

4) Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5) dane osobowe Usługobiorcy mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Usługobiorcy skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że dane osobowe Usługobiorcy będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania naszych materiałów marketingowych, tak aby dostarczać Usługobiorcy informacje zgodne z jego zainteresowaniami;

6) podanie danych osobowych przez Usługobiorcę stanowi warunek zawarcia umowy; podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy;

7) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a więc przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora i w tym zakresie:

1) dane osobowe Usługobiorcy będę przetwarzane również w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, tj.:

a) dla sprawnej realizacji bieżącej działalności operacyjnej Administratora, w tym realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora,

b) dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora szkodę,

c) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej,

d) marketingu bezpośredniego prowadzonego przez Administratora w związku z dokonanymi przez Usługobiorcę zakupami tak aby na bieżąco informować Usługobiorcę o najlepszych ofertach Administratora dopasowanych specjalnie do Usługobiorcy;

2) odbiorcami podanych przez Usługobiorcę danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe;

3) dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

4) Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Usługobiorcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5) dane osobowe Usługobiorcę mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Usługobiorcę skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że dane osobowe Usługobiorcy będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania naszych materiałów marketingowych, tak aby dostarczać Usługobiorcy informacje zgodne z jego zainteresowaniami;

6) podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.

7) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

3. Dane osobowe Usługobiorcę są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków podatkowych po ewentualnym zawarciu umowy i w tym zakresie:

1) dane osobowe Usługobiorcy będę przetwarzane również w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa;

2) odbiorcami podanych przez Usługobiorcę danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. urzędy skarbowe, organy kontrolne, organy ścigania) oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcę;

3) dane osobowe Usługobiorcy zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będę przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa;

4) Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5) dane osobowe Usługobiorcy mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Usługobiorcy skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że dane osobowe Usługobiorcy będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania naszych materiałów marketingowych, tak aby dostarczać Usługobiorcy informacje zgodne z jego zainteresowaniami;

6) podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podatkowego;

7) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę dodatkowych zgód dane osobowe Usługobiorcy będą wykorzystywane w celach marketingowych lub do dostarczania Usługobiorcy informacji handlowych (w szczególności w zakresie kierowania dla Usługobiorcę materiałów marketingowych, w tym newslettera, wiadomości SMS) i w tym zakresie:

1) dane osobowe Usługobiorcy będę przetwarzane również w celach marketingowych, w tym m.in. wysyłania ofert produktów, informacji handlowych, reklamowych i promocyjnych, w celu utrzymania kontaktu oraz wysyłania powiadomień w związku z sprzedażą produktów Administratora,

2) odbiorcami podanych przez Usługobiorcę danych osobowych są dostawcy innych towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, podmioty powiązane z Administratorem, kontrahenci Administratora oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcę m.in. dostawcy usług informatycznych, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe;

3) dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane do czasu wycofania przez Usługobiorcę zgody;

4) Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);

5) dane osobowe Usługobiorcy mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Usługobiorcę skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że dane osobowe Usługobiorcę będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania naszych materiałów marketingowych, tak aby dostarczać Usługobiorcy informacje zgodne z jego zainteresowaniami;

6) podanie danych jest dobrowolne;

7) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (udzielona przez Usługobiorcę zgoda).

IV. Newsletter

1. Usługobiorcy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie, na podany adres e-mail, treści informacyjnych i marketingowych Usługodawcy poprzez podanie adresu e-mail oraz potwierdzenie wyrażenia niezbędnych zgód na otrzymywanie ww. treści w szczególności w odpowiedzi na wiadomość e-mail przesłaną przez Administratora.

2. Usługa Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.

3. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieokreślony, a Usługobiorca może z niej w każdym czasie zrezygnować, poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w zakładce „Konto Klienta” lub kontakt pod adresem e-mail iod@lavard.pl.

V. Pliki cookies

1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:

1) sesyjne, tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej);

2) stałe, tj. pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę;

3) analityczne, tj. pliki umożliwiające lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, pozwalające lepiej zorganizować jej układ. Pliki „cookies” analityczne gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. Postanowienia Końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

© Comarch SA 2024. All rights reserved. Powered by Comarch e-Sklep ®