Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy LAVARD

I. Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.lavard.pl. jest Polskie Sklepy Odzieżowe sp. z o.o., adres siedziby:ul. Mazowiecka 68A/25 30-019 Kraków, adres do doręczeń:Stare Bystre 414, 34-408 Ciche, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS:0000370360, NIP:5892034062, REGON:121387301. adres poczty elektronicznej:rodo@lavard.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
2. Usługobiorcą jest każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową www.lavard.pl lub korzystająca z jednej lub kilku usług opisanych w Polityce prywatności.
3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególnościzapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem;
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail:iod@lavard.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1.

II. Cel i zakres zbieranych danych

1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
a. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem);
b. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej www.lavard.pl;
c. realizacji umów i procesów handlowych, w tym świadczenia usług związanych z prowadzeniem kont Usługobiorców w Sklepie internetowym Lavard;
d. celów marketingowych (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
a. Imię i nazwisko;
b. Adres;
c. Adres e-mail;
d. Numer telefonu;
e. Data urodzenia;
f. NIP;
g. Inne.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną:
a. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
b. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
c. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną;
d. Dane o lokalizacji.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.lavard.pl oraz do składania i realizacji zamówień złożonych w Sklepie internetowym Lavard.
5. Administrator może powierzyć dane:
a. Uprawnionym organom publicznym;
b. Podmiotom powiązanym kapitałowo z Polskie Sklepy Odzieżowe sp. z o.o., na podstawie wewnętrznych umów;
c. Podmiotom dostarczającym korespondencję;
d. Podmiotom świadczącym obsługę prawną;
e. Podmiotom świadczącym obsługę doradczą;
f. Podmiotom świadczącym usługi IT;
g. Innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora zgodnie z „II pkt 1.

III. Podstawa przetwarzania danych i okres

1. Korzystanie ze strony internetowej www.lavard.pl, w tym ze Sklepu internetowego Lavard oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f RODO, czyli:
- osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę;
- jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
- lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści Swoich danych oraz ich poprawiania.

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub innych, bez konieczności uzasadniania takiego sprzeciwu.
4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres:iod@lavard.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w „I pkt.1”.
5. Wnioski Usługobiorców dotyczące realizacji wskazanych powyżej uprawnień powinny w miarę możliwości precyzyjnieokreślać czego dotyczy żądanie tj. z jakiego uprawnienia i w jakim zakresie Usługobiorca chce skorzystać.
6. Usługobiorca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Newsletter

1. Usługobiorcy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie, na podany adres e-mail, treści informacyjnych i marketingowych Usługodawcy poprzez podanie adresu e-mail oraz zaznaczenia odpowiedniego pola z wyrażeniem zgody na otrzymywanie ww. treści.
2. Usługa Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
3. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieokreślony, a Usługobiorca może z niej w każdym czasie zrezygnować, poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w zakładce „Konto Klienta” lub kontakt pod adresem e-mail iod@lavard.pl

V. Pliki Cookies

1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- sesyjne
- stałe
- analityczne
Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VII. Postanowienia Końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

© Comarch SA 2018. All rights reserved. Powered by Comarch e-Sklep ® Projekt i wdrożenie IMACIUS & Creatorium. Szablony do Comarch e-Sklep