Polityka plików Cookies oraz powiadomień Web Push

obowiązująca od dnia 14 listopada 2023 roku

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Polityka określa zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach, Klienta za pomocą Plików Cookies, jak również zasady wykorzystywania Powiadomień Web Push przez Sklep prowadzony pod adresem www.lavard.pl.

2. Użyte w Polityce pojęcia pisane z dużej litery mają następujące znaczenie:

1) Facebook Pixel, Tracker – jest plikiem graficznym o rozmiarach 1x1 punkt, który pobierany jest z serwera dostawcy usług reklamowych w celu odnotowania wizyty w Sklepie. W trakcie pobierania pliku graficznego mogą zostać przesłane dane serwera źródłowego (http referer) oraz identyfikatory sesji lub Klienta. Za pomocą używanych Facebook Pixel Trackerów nie są przekazywane żadne dane osobowe Klientów;

2) HTML, Web Storage – jest zasobem przeglądarki, gdzie strona internetowa w trakcie działania może przechowywać lokalnie dane w znacznie większych ilościach niż pliki cookie. Informacje przechowywane w Web Storage nie są przesyłane na serwer, są odczytywane i używane lokalnie w przeglądarce;

3) Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w szczególności składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie lub korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych;

4) Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach Klientów, za pośrednictwem których Klienci korzystają ze Sklepu;

5) Pliki Cookies Administratora lub Pliki Cookies Własne – Pliki Cookies zamieszczane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, której Sprzedawca powierzył przetwarzanie danych (procesor) i które są wskazane w Tabeli Plików Cookies;

6) Pliki Cookies Zewnętrzne – oznaczają Pliki Cookies zamieszczane przez partnerów Sprzedawcy, wskazanych w Tabeli Cookies;

7) Polityka – niniejszy dokument określający zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Klienta, za pomocą plików Cookies, jak również zasady wykorzystywania powiadomień Web Push przez Sklep prowadzony pod adresem www.lavard.pl

8) Powiadomienia Web Push – komunikaty zawierające m.in. informacje marketingowe, w tym o aktualnych promocjach dostępnych w Sklepie, wysyłane przez Sklep do przeglądarki internetowej Klienta, po uzyskaniu uprzedniej zgody Klienta na tego typu komunikację;

9) Sklep – sklep internetowy lub aplikacja dostępne pod adresem www.lavard.pl , który jest prowadzony przez Sprzedawcę;

10) Sprzedawca – POLSKIE SKLEPY ODZIEŻOWE sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w miejscowości Stare Bystre, pod adresem: Stare Bystre 414, 34-407 poczta Ciche, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370360, NIP 6762431687, REGON 121387301, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł, która jest również administratorem Sklepu, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji, w urządzeniach Klienta, przetwarza dane osobowe dotyczące Klienta, pozyskane m.in. za pośrednictwem Sklepu, jak również udostępnia za pośrednictwem Sklepu Powiadomienia Web Push;

11) Tabela Plików Cookies – wykaz Plików Cookies, który jest wyświetlany dla Klientów, zawierający oznaczenie Plików Cookies, oznaczenie dostawców Plików Cokies, zakres zbieranych danych i cel ich zbierania, a także okres ich przechowywania;

12) Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu;

13) Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych Regulaminem, która jest dostępna pod adresem Sklepu;

14) Zamówienie – składane przy wykorzystaniu formularza interaktywnego, udostępnionego w Sklepie, oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie.

3. Klienci mogą dokonać wyboru właściwych, ustawień odnośnie Plików Cookies.

4. Klienci mogą również zmienić, ustawienia dotyczące Plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania Plików Cookies.

5. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wniosków dotyczących Polityki, w szczególności Plików Cookies lub Powiadomień Web Push, Klienci mogą się kontaktować ze Sprzedawcą wysyłając wiadomości na następujący adres emailowy: cookies@lavard.pl.

§2 RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ SKLEP

1. Wykorzystywane przez Sprzedawcę w Sklepie Pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

2. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i umożliwiają na dostosowanie Sklepu indywidualnie każdemu Klientowi.

3. Klient ma możliwość wyboru jednej z następujących możliwości konfiguracji Plików Cookies:

1) „Akceptuj wszystkie” – wybierając tą opcję Klient akceptuje wszystkie Pliki Cookies, które zostaną zapisane w pamięci Urządzenia;

2) „Ustawienia” – wybierając tą opcję Klient zostanie przeniesiony na stronę ustawień Plików Cookies, w ramach której może dokonać samodzielnego wyboru:

a) Pliki Cookies Niezbędne – Pliki Cookies, które są niezbędne do przeglądania treści Sklepu, a dane gromadzone są niezbędne do zagwarantowania działania Sklepu od strony technicznej w celu zapewnienia podstawowych funkcji związanych z jego funkcjonalnościami, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wykrywania błędów. Brak akceptacji tej opcji Plików Cookies powoduje zablokowanie dostępu do Sklepu, a w konsekwencji brak możliwości jego przeglądania;

b) Pliki Cookies Marketingowe – Pliki Cookies, które nie są niezbędne do przeglądania treści Sklepu, a dane gromadzone są w celu sprawdzenia aktywności Klienta w Sklepie oraz możliwości dopasowania reklamy do potrzeb i zainteresowań danego Klienta. Akceptacja tej opcji Plików Cookies pozwala ograniczyć liczbę wyświetleń reklam oraz mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Dane mogą być gromadzone samodzielnie lub z pomocą osób trzecich (partnerów reklamowych), które pomagają Sprzedawcy w zarządzaniu reklamami online (w tym prowadzą działania retargetingowe);

c) Pliki Cookies Statystyczne – Pliki Cookies, które nie są niezbędne do przeglądania treści Sklepu, a dane gromadzone są w celu pomiaru wykorzystania jakości Sklepu i aplikacji, w tym w celu analiz biznesowych. Akceptacja tej opcji Plików Cookies pozwala zrozumieć Sprzedawcy potrzeby Klientów, a co za tym idzie rozwijać Sklep lub aplikację zgodnie z nimi.

4. Sprzedawca wykorzystuje dwa typy Plików Cookies, a mianowicie:

1. Pliki Cookies Sesyjne – Pliki Cookies, które są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji danej przeglądarki zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Plików Cookies Sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia;

2. Pliki Cookies Trwałe – Pliki Cookies, które są przechowywane na Urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Po zakończeniu sesji danej przeglądarki zapisane informacje nie są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Plików Cookies Trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia.

§3 CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

Sprzedawca wykorzystuje Pliki Cookies w celach wskazanych w Tabeli Cookies.

§4 USTAWIENIA I ICH ZMIANY

1. Klient może samodzielnie w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyn, ograniczyć lub wyłączyć dostęp Plików Cookies do swojego Urządzenia.

2. Klient może samodzielnie w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyn, zmienić ustawienia dotyczące Plików Cookies, określając na nowo warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Pliki Cookies do Urządzenia.

3. Klient może samodzielnie w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyn, zmienić ustawienia Plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą specjalnego piktogramu widocznego w lewym dolnym rogu na stronie internetowej Sklepu. Ustawienia mogą zostać zmienione również w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o każdorazowym zamieszczeniu Plików Cookies na Urządzeniu Klienta.

4. W ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) znajdują się szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies.

5. Klient może samodzielnie w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyn, usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.

6. Oprogramowanie służące do przeglądania przez Klienta stron internetowych (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie Plików Cookies w Urządzeniu.

7. Stosowanie ograniczeń w zamieszczaniu Plików Cookies może wpływać na funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

§5 POWIADOMIENIA WEB PUSH

1. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Klienta wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta uprzedniej zgody na ich otrzymywanie.

2. W celu wyrażenia zgody na odbieranie Powiadomień Web Push Klient powinien na komunikacie wysyłanym przez przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „Wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka internetowa może posługiwać się różnymi nazwami tej opcji).

3. Klient może samodzielnie w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyn, odwołać zgodę na otrzymywanie Powiadomień Web Push, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

4. Sprzedawca nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych Klientów korzystających z Powiadomień Web Push. Klienci są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Sprzedawca nie ma dostępu.

§6 ZMIANY POLITYKI

1. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki będą udostępniane na stronie internetowej pod adresem: https://www.lavard.pl/polityka-cookies,64.

2. Polityka wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2023 roku.

TABELA PLIKÓW COOKIES

 

 

© Comarch SA 2018. All rights reserved. Powered by Comarch e-Sklep ®