KLAUZULA MARKETINGOWA

Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu kierowania informacji handlowej (np. newsletter, powiadomienia SMS)

1. [Administrator Danych Osobowych] POLSKIE SKLEPY ODZIEŻOWE sp. z o.o. w restrukturyzacji, pod adresem: Stare Bystre 414, 34-407 Ciche, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370360, NIP 6762431687, REGON 121387301, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł (dalej jako „Administrator” lub „PSO”).

2. [Kontakt i Inspektor] W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie pod wskazanym wyżej adresem lub za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na e-mail: iod@lavard.pl.

3. [Informacja o szczegółowym celu] Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach marketingowych, związanych z wysyłaniem ofert produktów, informacji handlowych, reklamowych i promocyjnych oraz informowaniem Cię o bieżącej ofercie handlowej PSO w tym w szczególności w celu wysyłania newslettera na Twój adres e-mail oraz powiadomień SMS na Twój numer telefonu.

4. [Informacja o odbiorcach] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Administratorem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych m.in. dostawcy usług informatycznych, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

5. [Informacja o okresie przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

6. [Informacja o prawach] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci także prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. [Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji] Twoje dane osobowe mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania naszych materiałów marketingowych, tak aby dostarczać Tobie informacje zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

8. [Informacja o konieczności / możliwości podania danych] Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest dobrowolne również w przypadku uzyskania statusu Klienta Premium, jednak jest potrzebne do dostępu do najatrakcyjniejszych promocji oferowanych przez Administratora. Klient który nie udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, może korzystać z usług sklepu internetowego lavard.pl i kupować produkty bez rejestracji.

9. [Informacja o podstawie prawnej] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (udzielona przez Ciebie zgoda).

© Comarch SA 2018. All rights reserved. Powered by Comarch e-Sklep ®