KLAUZULA SPRZEDAŻOWA

Klauzula informacyjna dla osoby, która dokonuje zakupów w sklepie internetowym lavard.pl (dalej jako „Klient”)

1. [Administrator Danych Osobowych] POLSKIE SKLEPY ODZIEŻOWE sp. z o.o. w restrukturyzacji, pod adresem: Stare Bystre 414, 34-407 Ciche, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370360, NIP 6762431687, REGON 121387301, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł (dalej jako „Administrator” lub „PSO”).

2. [Kontakt i Inspektor] W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Klient może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie pod wskazanym wyżej adresem lub za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na e-mail: iod@lavard.pl.

Administrator przetwarza dane osobowe Klienta tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych poniżej celach

I. Przede wszystkim dane osobowe Klienta są wykorzystywane w celu wykonania umowy:

1. [Szczegółowy cel] Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy, a później ewentualnie w celu wykonania umowy.

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Klienta danych osobowych są dostawcy innych towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, banki wypłacające wynagrodzenie, kontrahenci PSO oraz podmioty, którym PSO powierzyła przetwarzanie danych osobowych Klienta (m.in. jednostki audytu zewnętrznego), podmioty powiązane kapitałowo oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

3. [Okres przechowywania] Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do negocjacji i realizacji umowy; oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

4. [Prawa] Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe Klienta mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Kienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania naszych materiałów marketingowych, tak aby dostarczać Klientowi informacje zgodne z jego zainteresowaniami.

6. Podanie danych stanowi warunek zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

II. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach PSO:

1. [Szczegółowy cel] Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez PSO jako Administratora, tj. :

a) dla sprawnej realizacji bieżącej działalności operacyjnej PSO, w tym realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności PSO,

b) dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić PSO szkodę,

c) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez PSO działalności gospodarczej,

d) marketingu bezpośredniego prowadzonego przez PSO w związku z dokonanymi przez Klienta zakupami, tak aby na bieżąco informować Klienta o najlepszych ofertach PSO, dopasowanych specjalnie dla Klienta.

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Klienta danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym PSO powierzyła przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

3. [Okres przechowywania] Dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PSO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

4. [Prawa] Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe Klienta mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania naszych materiałów marketingowych, tak aby dostarczać Klientowi informacje zgodne z jego zainteresowaniami.

6. Podanie danych jest dobrowolne.

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

III. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na PSO obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym zwłaszcza obowiązków podatkowych

1. [Cel] Dane osobowe Klienta będę przetwarzane również w celu realizacji obowiązków nałożonych na PSO przepisami prawa.

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Klienta danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. urzędy skarbowe, organy kontrolne, organy ścigania) oraz podmioty, którym PSO powierzył przetwarzanie danych osobowych Klienta.

3. [Okres przechowywania] Dane osobowe Klienta zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będę przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa.

4. [Prawa] Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe Klienta mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania naszych materiałów marketingowych, tak aby dostarczać Klientowi informacje zgodne z jego zainteresowaniami.

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającymi z przepisów prawa.

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

© Comarch SA 2024. All rights reserved. Powered by Comarch e-Sklep ®