Ładowanie...

RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane dalej RODO, informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane kontaktowe pracowników i współpracowników wskazanych do realizacji umowy, oferty, kontraktu które nam zostały udostępnione. Przekazujemy Państwu w załączeniu do niniejszej korespondencji informacje o celu pozyskania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w związku z ich przetwarzaniem. Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji w naszym imieniu Państwa pracownikom i współpracownikom, których dane zostały nam udostępnione w związku z istniejącymi już relacjami biznesowymi w postaci m.in. ofert i umów zawartych w celu realizacji Kontraktów.

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Lavard sp. z o.o. ul. Mazowiecka 68A/25 30-019 Kraków, KRS 0000370360, NIP 6762431687.
 2. Nasze dane kontaktowe w sprawie danych osobowych to: iod@lavard.pl, a adres korespondencyjny to 34-407 Ciche; Stare Bystre 414
 3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@lavard.pl lub korespondencyjnie na adres (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów handlowych, realizacji umowy, obowiązkach prawnych oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli są wyrażone.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli w celu wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy oraz jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy oraz jej późniejszej realizacji przez strony.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Podmioty powiązane kapitałowo z Lavard sp. z o.o., na podstawie wewnętrznych umów,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty świadczące obsługę prawną,
  • Podmioty świadczące obsługę doradczą,
  • Podmioty świadczące usługi IT
  • Inne podmioty świadczące usługi na rzecz ADO
 8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W zakresie realizacji Umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych po zakończeniu umowy,
  • usunięcia danych po zakończeniu okresów wynikających z przepisów prawa
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).
 10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.