Ładowanie...

Karta stałego klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Lavard sp. z o.o. ul. Mazowiecka 68A/25 30-019 Kraków, KRS 0000370360, NIP 6762431687.
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@lavard.pl lub korespondencyjnie na adres 34-407 Ciche, Stare Bystre 414. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli  jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji obsługi formularza kontaktowego. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: Uprawnione organy publiczne; Podmioty powiązane kapitałowo z Lavard sp. z o.o., na podstawie wewnętrznych umów; Podmioty dostarczające korespondencję; Podmioty świadczące obsługę prawną; Podmioty świadczące obsługę doradczą; Podmioty świadczące usługi IT. Dane będą przechowywane przez okres do roku licząc od dnia, w którym ulegną przedawnieniu roszczenia cywilnoprawne wynikające z  realizacji obsługi formularza kontaktowego. Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, po zakończeniu procesu obsługi zgłoszenia dodatkowo o prawie do usunięcia danych. Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z IOD. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek informacyjny, wynikający z  art. 13 i 14 RODO. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem e-mail: iod@lavard.pl